6.1.2020 - 17.1.2020, 6.r.

22 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Používá správné tvary slov v písemném projevu.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo (vypravování, popis, zachycení dojmu z uměleckého díla textem i obrazem, formulace vlastního názoru).
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníkovými příručkami.

Dokáže strukturovat své myšlenky a srozumitelně je sdělit ústní i písemnou formou.

tvary duálové

zhodnocení četby


epika - báje a mýty

mluvnické cvičení, osnova, klíčová slova, hlavní myšlenka
shrnující test 9. ledna
- skloňování částí lidského těla

- zadání četby č. 3 - báje a mýty- literatura období starověku, řecká mytologie - báje, příprava na dramatizaci

- práce individuální i ve skupinách
- příprava a přednes mluvnického cvičení na téma: vánoční prázdniny (cca 2 - 3 minuty)
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
• zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
• vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
• popis událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Jídlo a stravování. Počitatelnost podstatných jmen. Psaní receptu.
Použití some/any. Konverzace na téma nakupování potravin/ objednávání jídla v restauraci.
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Společné znaky nejstarších starověkých civilizací.
Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
Starověký Egypt - Nová říše, Pozdní říše, náboženství, architektura, věda a vzdělanost, kultura.
Starověký Egypt - shrnující test.
9.1. Návštěva výstavy Tutanchamon - RealExperience v Národním muzeu.
Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v rodině, ve škole, v obci. Spolupráce lidí. Osobnostní a sociální výchova, kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. základní příkazy základní algoritmy ovládání programového prostředí (jazyka)
Člověk a svět práce
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.
Pokračujeme ve zpracování jednotlivých dílů na stavbu "hmyzího hotelu".

S důrazem na propracování detailů konečného výrobku.
Matematicko fyzikální základ
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa).

Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.

pojmenování těles, počty vrcholů, hran a stěn

početní operace s desetinnými čísly


základní elektrické schematické značky
podmínky pro funkci elektrického obvodu

převody jednotek délky
opakování


začneme násobením a dělením čísly 10; 100; 1000 a 0,1; 0,01; 0,001...


svítí nebo nesvítí


Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)

- hlodavci
- sudokopytníci - nepřežvýkaví
- sudokopytníci - přežvýkaví

adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)

práce s atlasem
BCC dokument

test - (13.1. 6.B, 6.C, 14.1. 6.A) ptakořitní, vačnatci, ploutvonožci, zajícovci (charakteristika jednotlivých řádů + nejznámější zástupci). Součástí testu bude i poznávačka nejznámějších zástupců
Zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů.

Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země.
Země jako vesmírné těleso
- planeta Země
- tvar Země
- pohyby Země

Pohyby Měsíce.
Opakovací test na téma Vesmír.
Estetická výchova
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě

porovnává na konkrétních příkladech různé způsoby výtvarného vyjádření výrazový tanec, pantomima
různé způsoby výtvarného zpracování stejného námětu či tématu

Interpretace lidové písně s pohybovým doprovodem - nácvik a prezentace
Vlastní malba temperovými barvami inspirovaná názvy děl současných českých malířů

Vlastní pohybová choreografie k vybrané písni a jejich prezentace
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
basketbalová průprava

kondiční cvičení

doplňkové sporty