8.6.2020 - 25.6.2020, 1.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Plynule čteš texty. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti)

Odůvodňuješ a píšeš správně velká písmena na začátku věty. (odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)


technika čtení jednoduchých textů, znalost orientačních prvků v textu 

čtení s porozuměním

velká písmena na počátku věty

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, automatizace psacího pohybu

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení dovednosti řešení problémů.


Člověk a jeho svět
Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

Umíš hodiny a využíváš časové údaje. (využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti)

Porovnáváš čísla do 20. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Sčítáš a odčítáš do 20 s přechodem přes desítku. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace)

Vhodně jednáš při řešení nepříjemných situací. Víš, jak se chovat při setkání s cizími lidmi. (chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná.)

Má osvojeny  základní předpoklady - vědomosti a dovednosti - pro vytvoření úcty k druhým.

základní změny v přírodě v průběhu roku -léto

orientace v čase; běžně používané časové jednotky

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 20, značky <, >, =

sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 s přechodem přes desítku

řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají 

zásady bezpečné komunikace

úcta a respektování


Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů.


Osobnostní a sociální výchova, Komunikace - komunikace v různých situacích (řešení konfliktů, vyjednávání, žádost apod.)Kultura ducha a těla
Zvládáš práci se stavebnicemi. (zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zapojuješ se do společného zpívání. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase)

Při výtvarném tvoření využíváš své zkušenosti a fantazii. (v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace)

Zvládáš atletická cvičení. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení)
pozorování

písničky na doma - Pod naším okýnkem, Náušnice z třešní

modelování lesního panáčka ze šišek a dalšího přírodního materiálu

hod šiškou na cíl, běh lesem - překážky, slalom,skok do dálky
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.