23.3.2020 - 3.4.2020, 1.r.

3 . 4 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Plynule čteš věty. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Seřadíš obrázky a vytvoříš z nich jednoduchý příběh. (seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vytvoří podle nich jednoduchý příběh)

Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)
technika čtení jednoduchých vět a textů - Šípková Růženka, Sísa Kyselá

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev - dokončení Písanky 1, začínáme s Písankou 2

vypravování podle obrázků, jednoduchá osnova příběhu, spojování obsahu textu s ilustrací

čtení s porozuměním

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení dovednosti řešení problémů.
Člověk a jeho svět
Čteš a zapisuješ čísla do 20. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš čísla do 20. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Orientuješ se v číselné řadě do 20. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ krychli, kouli. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace)čtení a zápis čísel do 17

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 17, značky <, >, =

číselná osa
zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0 - 17
číselná řada
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi

čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
koule, krychle, třídění předmětů podle tvaru

řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají 
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů
Kultura ducha a těla
Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zapojuješ se do společného zpívání. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase)

Zvládáš gymnastická cvičení. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení)
pozorování

rozvoj hlavového tónu
správné dýchání

činnosti napomáhající ke splnění očekávaných výstupů; vzdělávací obsah se prolíná všemi výstupy
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí - poznávání vlastních fyzických a psychických možností ve sportu.