3.2.2020 - 21.2.2020, 1.r.

19 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš malá tiskací písmena. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Plynule čteš věty. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti)

písmena abecedy (rozpoznávání malých tiskacích písmen), technika čtení slov

čtení slabik BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, technika čtení jednoduchých vět

psací písmo - l,a,e,o

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev

čtení s porozuměním
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Člověk a jeho svět
Čteš a zapisuješ čísla do 20. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš čísla do 20. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Orientuješ se v číselné řadě do 20. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Určíš správný počet a pořadí. (používá přirozená čísla k modelování reálných situací)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace)


čtení a zápis čísel do 14

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 14, značky <, >, =

číselná osa
zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0 - 14
číselná řada
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi

vyjadřování počtu a pořadí číslem matematická prostředí - autobus, plány staveb, hadi

řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají 
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů
Kultura ducha a těla
Pracuješ podle slovního návodu a předlohy. (pracuje podle slovního návodu a předlohy)

Zapojuješ se do hudebních her. (rytmizuje a melodizuje jednoduché texty)

Kreslíš, maluješ a modeluješ. (rozpoznává a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty).

Porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ)

Zvládáš gymnastická cvičení. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení)
výroba jednoduchých předmětů podle slovního návodu a podle předlohy

hudební hry
hra na tělo

různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

gymnastika, základy akrobacie (průpravná cvičení pro kotoul vpřed), přeskok (nácvik odrazu z můstku na nízkou švédskou bednu), cvičení na žebřinách


Osobnostní a sociální výchova,osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj rytmického cítění.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí - poznávání vlastních fyzických a psychických možností ve sportu.