11.11.2019 - 22.11.2019, 9.r.

5 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období meziválečné avantgardy.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory.

V připraveném i improvizovaném mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.

česká meziválečná próza
uplatnění jednotlivých slovních druhů ve skladbě věty jednoduché a skladbě souvětí


znaky textu odborného, uměleckého, publicistického, prostě sdělovacího, funkční styl, subjektivní a objektivní slohotvorné činitele, publicistický styl jako vlivný faktor vývoje a stavu společnosti

pozitivní vzory během sametové revoluce

útvary řečnického stylu, příprava mluveného projevu, projev


Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
• porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů
• popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - reálie anglicky mluvících zemí.
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - demokratické tradice anglicky mluvících zemí.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Lidské tělo, zdraví a nemoci - rozšíření slovní zásoby, popis prostředí.
V učebnici závěr lekce 2 a úvod do lekce 3.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Multikulturní výchova - Multikulturalita.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Zvratná slovesa.
Stupňování přídavných jmen.
Témata:
Kultur in dem tschechischen und deutschsprachigen Raum.
Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige.
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita. užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
Nová slovní zásoba -téma La ropa. La ropa tradicional en Hispanoamérica.
Člověk a společnost
uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, orientuje se na časové ose a v historické mapě

rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání.

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání.

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu.

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení.

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hospodářských aktivit.
- doba normalizace a roku 1989
podoba demokracie po první světové válce
fašismus, nacismus, totalitní systémymalý a velký státní znak, státní vlajka, pečeť, hymna, prezidentská standarta, státní barvy

hospodářský potenciál a lidské zdroje České republiky
přírodní poměry a zdroje České republiky

krajské členění České republiky

kraje České republiky

příprava na projekt 15.11., práce s prameny, týmová výukafašismus, nacismus, hospodářská krize
učebnice str. 26 - 35
zhlédnutí dokumentu, vyhledávání informací, práce s dobovým tiskem
Mein Kampf- ukázka s komentářem

Člověk a svět práce
uplatňuje práva spotřebitele a vysvětlí, jak se bránit v případě jejich porušení.

přiměřeně uplatňuje svá práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí.
reklamace, reklamační řád, základní práva spotřebitele

práva osoby jako spotřebitele, práva osob, kategorický imperativ jako globálně přijímané pravidlo
Matematicko fyzikální základ
Sčítá a odečítá lomené výrazy.
Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.

Změří elektrický proud a napětí.
sčítání a odečítání lomených výrazů konstrukční úlohy využívající pojmu množina bodů daných vlastností a dalších vlastností rovinných výrazů
měření elektrického napětí a proudu
budeme psát písemnou práci na procvičení sčítání a odčítání lomených výrazů a čtení schémat el. obvodů.
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.

Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy.

Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.
chemická vazba, názvosloví jednoduchých organických sloučenin

v praxi významné uhlovodíky - alkany, alkeny, alkyny, areny


paliva - uhlí, ropa, zemní plyn, průmyslově vyráběná palivav praxi významné alkoholy, fenoly, halogenderiváty
Estetická výchova
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
hudba v proměnách časuhudební žánry a jejich specifika na konkrétních příkladech
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
herní kombinace v odbíjené a košíkové, doplňkové sporty-florbal