25.11.2019 - 6.12.2019, 7.r.

8 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Odlišuje spisovný a nespisovný projev.
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.


Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.vrstvy spisovné češtiny (čeština hovorová), vrstvy nespisovného jazyka (poloútvar národního jazyka - slang, profesní mluva, argot)


staroslověnské písemnictví, latinsky a česky psaná literatura českých autorů


zvuková stránka jazyka, výslovnost, intonace projevu, přízvuk slovní, výslovnost běžně užívaných jmen cizího původu


popis (výrobku, uměleckého díla, pracovního postupu)
písemná práce
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
- psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou
- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět
Opakování časů přítomných a minulého času.
Popis fází života.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
•představování sebe a členů rodiny, sdělení informací, popis skutečností

•rozpoznání známých slov a slovních spojení

•porozumění významu slov, slovním spojením a větám"

•zápis a doplňování slov či slovních spojení číselné i nečíselné povahy
Tvorba otázek.

Pořádek slov ve větě.

Zápor v německé větě.

Témata: Meine Hobbys, Advent, Weihnachten
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

sloveso TENER - procvičování,
slovesa 1.-3- třídy
tvorba jednoduchých vět, časování sloves pravidelných, odpovědi na jednoduché otázky
opakování číslovek -poslechová cvičení
úvod téma Navidad
Člověk a společnost
Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti.

Rozpozná základní znaky období románského, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek z tohoto období.
- struktura středověké společnosti
- románské umění a vzdělanost, románské památky
Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí.

- jak rozumět pojmům rasismus, xenofobie a extremismus v minulosti a v současném světě


(PT:Multikulturní výchova, multikulturalita - kulturní diference jako obohacující prvek.)

Informační a komunikační technologie
Zpracuje informace v multimediální podobě. Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. záznam a úprava videosekvencí - využití balíku programů iLife - upotávka práce v tabulkovém editoru, tvorba jednoduché tabulky za využití základních početních operací formát buňky úvod do používání funkcí tvorba grafu" google tabulky
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.

Je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.
skládání origami
Matematicko fyzikální základ
Určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici;
Procvičování přímé a nepřímé úměrnosti. Trojčlenka.
Síla. Zavedení pojmu. druhy sil. výslednice sil. skládání sil.
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
rozeznání a zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin (plazi - ještěři, hadi, krokodýli, želvy)


etologie živočichů způsob jejich života (plazi)


přizpůsobení živočichů různým podmínkám prostředí (plazi)

význam a plazů v přírodě i pro člověka

zásady bezpečnosti při styku s živočichy
Plazi
- stavba těla - vnitřní i vnější
- rozdělení do jednotlivých skupin
- nejdůležitější zástupci plazů, jejich výskyt

Učebnice Přírodopis 7 - str. 17-22
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis
pohybová improvizace
Tvorba uměleckých děl inspirovaných středověkým uměním – iniciála, erb
Just dance, tvorba pohybového doprovodu k vybrané písni.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
přehazovaná, florbal, míčové a pohybové hry


basketbalová a volejbalová průpravná cvičení