11.11.2019 - 22.11.2019, 7.r.

5 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozliší a doloží způsoby obohacování sl. zásoby, tvoření slov, rozpoznává přenesená pojmenování (slovní obrat, rčení)

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní její užití.
opakování - příprava na test
popis uměleckého díla

útvary a poloútvary národního jazyka, vrstvy spisovné a nespisovné češtiny, nadnářečí
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
- vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům
průřezová témata:
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění.

Popis rodiny. Životní etapy. Film.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
•porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům a zákazům

•představování sebe a členů rodiny, sdělení informací, popis skutečností
Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu.

Časování pravidelných sloves.

Číslovky 1 až 20.

Španělský jazyk
-sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, volného času a dalších osvojovaných témat.
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.


opakování slovesa SER, nové sloveso TENER. číslovky do 100
četba textu a reakce na otázky
poslechová cvičení
tvorba vět, reakce na otázky, konverzace ve dvojici
test na sloveso TENER
slovní zásoba témat rodina, předměty ve třídě, škola ( věk, barva, vlastnosti)
Día de los muertos - opožděně - o jaký svátek jde, jak se slaví
Člověk a společnost
Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.

Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí.

Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti.
počátky českého státu, jeho vnitřní vývoj, postavení v Evropě

křesťanství, moc císařská, papežská

struktura středověké společnosti
První přemyslovská knížata
Legenda o sv. Václavovi
Vyvraždění Slavníkovců
Zakládání prvních klášterů
Společnost v raném středověku
Rozlišuje zásadní přírodní znaky důležité pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa.

Lokalizuje na mapách a srovnává rozvojová jádra a periferní zóny světadílů a makroregionů světa.
Přírodní oblasti, podnebné oblasti

Rozvojové jádro a periferie
Informační a komunikační technologie
Zpracuje informace v multimediální podobě. záznam a úprava videosekvencí - využití balíků programu iLife Osobnostní a sociální výchova, osobností rozvoj - kreativita. iMovie - představení Prahy, představení školy kritéria viz. classroom Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji.
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nástroji a nářadím.

Je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.
pracovní pomůcky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nimi,


první pomoc při drobných poraněních
Matematicko fyzikální základ
Určuje a vypočítá vztah přímé a nepřímé úměrnosti.
Sestrojí základní rovinné útvary.
Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka.
Opakování konstrukce trojúhelníků
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (plazi)


rozeznání a zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin (plazi)


etologie živočichů způsob jejich života (plazi)


přizpůsobení živočichů různým podmínkám prostředí (plazi)

význam obojživelníků a plazů v přírodě i pro člověka

zásady bezpečnosti při styku s živočichy
Plazi
- stavba těla - vnitřní i vnější
- rozdělení do jednotlivých skupin
- nejdůležitější zástupci plazů, jejich výskyt

Učebnice Přírodopis 7 - str. 17-22
Estetická výchova
na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
pohybová improvizacevýtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis
Nácvik vlastní pohybové choreografie k vybrané písni.


Erb, iniciála - tvorba uměleckého díla inspirovaného středověkým uměním
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
basketbalová a volejbalová průpravaflorbal