25.11.2019 - 6.12.2019, 6.r.

8 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Používá správné tvary slov v písemném projevu.
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Samostatně pracije s textem, najde v něm hlavní myšlenky, zaznamená je formou výpisků. Sestaví osnovu

koncovky podstatných jmen, duálové tvary
psaní velkých písmen u jmen vlastních

lidová slovesnost - píseň a rčení
moderní pohádkaosnova, výpisky, klíčová slova, hlavní myšlenka, odstavce
procvičování - doplňovací test ( 4.-5.12)
práce s učebnicí - duálové tvary
procvičování na tabletech a v PL- opakovací test 28.11.
čtenářská dílna - zpracovávání další povinné četby
6.B - kahoot (procvičení literární teorie)

příští týden budeme psát práci na hodnocení (osnova, výpisky, klíčová slova, hlavní myšlenka, odstavce)
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
• vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
• popis událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům
průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.


- úvod do tématu Jídlo a stravování
- opakování aktivit, které již proběhly (minulý čas)
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Společné znaky nejstarších starověkých civilizací.
Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
Sumer, Asýrie, Babylonie, Egypt.
Sedm divů světa.
Afrika - shrnující test.
Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v rodině, ve škole, v obci. Spolupráce lidí. Osobnostní a sociální výchova, kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.
Informační a komunikační technologie
Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Aktivně využívá výukových programů. typografická pravidla řezy písem umístění prvků na stránce Mediální výchova, stavba mediálních sdělení - příklady stavby a uspořádání zpráv
Člověk a svět práce
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku, a zpracuje jednoduchý výkres;
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.
Dokončení výkresu;
Vyhotovení pracovního postupu;
Vyhotovení seznamu potřebného materiálu;
Započetí se zpracováváním jednotlivých dílů na stavbu "hmyzího hotelu";
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých čísel.

charakterizuje a třídí základní rovinné útvary.

Sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod.

Rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich vlastností.
pravidla přednosti početních úkonů


čtyřúhelníky - pojmenování a vlastnosti

základní elektrické schematické značky
podmínky pro funkci elektrického obvodu

vodič a izolant
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem

teplokrevní obratlovci

stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav živočichů
referát - savci

Test 25.11 (6.B, 6.C) a 25.11 (6.A) - znaky savců, orgánové soustavy

postery - savci
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru.

Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.
Sluneční soustava. Skupinová práce, tvorba posterů.

Návštěva Planetária.
Estetická výchova
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
výrazový tanec, pantomima


intonování písnílinie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních.
Interpretace lidové písně s pohybovým doprovodem - nácvik a prezentace

Keltské umění - využití keltských motivů v současné tvorbě (projekce filmu Brandon a tajemství Kellsu), návrh vlastního obrazu inspirovaného keltským uměním.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
Průpravná cvičení v přehazované.

Doplňkové sporty.