11.11.2019 - 22.11.2019, 6.r.

2 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.- koncovky podstatných jmen (vzory), duálové tvary
- psaní velkých písmen u jmen vlastních

- lidová slovesnost

- autorské pohádky
opakovací cvičení velká písmena 14.11., následující týden další
návrh vlastní země, ostrova - velká písmena
- práce s prac. sešitem, poslech hudby, říkanky, referáty
- test literární teorie 13.11.
- dohoda otázek další četby
- referáty ( Werich, Čapek, Andersen)
Anglický jazyk
Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Žák se zeptá na základní informace.
- psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou
- zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Tvorba otázky v minulém čase, zážitky z cest.
Úvod do tématu jídlo.
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa.
Společné znaky nejstarších starověkých civilizací.
Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
Sídelní oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti.
Úvod do starověku, vznik prvních států-Mezopotámie, Asýrie, Babylonie, Egypt.
Afrika-poloha, povrch, vodstvo, podnebí, obyvatelstvo, kultura, zajímavosti a problémy současné Afriky.
Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v rodině, ve škole, v obci. Spolupráce lidí. Osobnostní a sociální výchova, kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. Aktivně využívá výukových programů. využití nabytých znalostí při práci na zadané téma Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Člověk a svět práce
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. vytvoření plánu pro výrobu „hmyzího hotelu“

vyhotovení pracovního postupu

vyhotovení seznamu potřebného materiálu

příprava materiálu na stavbu "hmyzího hotelu"
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých čísel.


Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary.

Sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod.


záporná čísla
početní operace s celými čísly
pravidla přednosti početních úkonů

n - úhelníky


základní elektrické schematické značky
podmínky pro funkci elektrického obvodu
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (savci)

rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem

teplokrevní obratlovci

stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav živočichů

referáty
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru.

Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.
Sluneční soustava. Skupinová práce, tvorba posterů.
Estetická výchova
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů

porovnává na konkrétních příkladech různé způsoby výtvarného vyjádření
výrazový tanec, pantomima


linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

různé způsoby výtvarného zpracování stejného námětu či tématu
Pohybový doprovod k vybrané písni, pantomima.

Trojportrét - různé zpracování tématu a jeho působení na diváka - dokončení


Keltské umění - porovnání keltského umění s pravěkým uměním a antickými vzory. Využití keltských motivů v současné tvorbě (projekce filmu Brandon a tajemství Kellsu), návrh vlastního obrazu inspirovaného keltským uměním.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
basketbalová průprava

doplňkové sporty
OK ve florbale.