11.11.2019 - 22.11.2019, 1.r.

21 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš velká tiskací písmena. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Člení slova na hlásky. Odlišuješ dlouhé a krátké samohlásky. (člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky)

Dodržuješ pravidla rozhovoru. (respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru)

Umíš naslouchat druhým. (naslouchá partnerovi při komunikaci)

Mluvíš v přiměřeném tempu. (v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči)

písmena abecedy (rozpoznávání velkých tiskacích písmen) - N,Ň, Z,Ž

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev

sluchové rozlišení hlásek (analýza a syntéza)
souhlásky a samohlásky, dvojhlásky
DI,TI,NI a DY,TY,NY

oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování

role při komunikaci

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, respektování, empatie.


Člověk a jeho svět
Chápeš a respektuješ odlišnosti mezi lidmi. (projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, k jejich přednostem i nedostatkům)

Čteš a zapisuješ čísla do 20. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš čísla do 20. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Sčítáš a odčítáš do 20 bez přechodu přes desítku. (počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků)


odlišnosti mezi lidmi 

čtení a zápis čísel do 8

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 8, značky <, >, =

počítání předmětů
vytváření skupin předmětů o daném počtu

Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - poznávání lidí - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - rozvoj pozornosti a soustředění 
Kultura ducha a těla
Vytváříš předměty z různých materiálů. (vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů)

Spolupracuješ při týmových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)

Zapojuješ se do společného zpívání. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase)


vlastnosti materiálů a jejich využití

pohybové hry různého zaměření s pomůckami i bez pomůcek, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

rozvoj hlavového tónu
správné dýchání

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - odlišování situací soutěže a spolupráce.