7.10.2019 - 18.10.2019, 1.r.

12 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš velká tiskací písmena. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Při psaní správně sedíš. Správně držíš tužku nebo pero. (zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním)

Přednášíš zpaměti vybrané básně. (přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Rozumíš mluveným pokynům. (porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti)

Snažíš se pečlivě vyslovovat všechny hlásky. (pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost)

Člení slova na hlásky. Odlišuješ dlouhé a krátké samohlásky. (člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky)

Umíš pozdravit, požádat, poděkovat a omluvit se. (používá vhodných forem pozdravu, poděkování a omluvy)

Dodržuješ třídní pravidla. (dodržuje jednoduchá pravidla komunikace ve třídě)
písmena abecedy - I,Y,P,T,Ť

písmena abecedy - I,Y,P,T,Ť, číslice 1-6

správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku

recitace, přednes vhodných literárních textů

zdvořilé naslouchání (vyjádření kontaktu s partnerem), pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání (reakce otázkami)

správná výslovnost hlásek a slov, tvoření hlasu, rozvoj znělého hlasu

sluchové rozlišení hlásek (analýza a syntéza)
souhlásky a samohlásky, dvojhlásky


pozdrav, poděkování a omluva v různých komunikačních situacích

základní komunikační pravidla
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení schopností zapamatování.

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - cvičení pozorování, empatického a aktivního naslouchání.

Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly.
Člověk a jeho svět
Čteš a zapisuješ čísla do 20. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci)
Určíš správný počet a pořadí. (používá přirozená čísla k modelování reálných situací)

Sčítáš a odčítáš do 20 bez přechodu přes desítku. (počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků)

Skládáním papíru rozdělíš obrazec na stejné části. (rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

Dodržuješ pravidla bezpečného chování. (rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času)

Společně s ostatními vytváříš pravidla třídy. (se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel)

si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých.
čtení a zápis čísel do 6

čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh skládání obrazců z geometrických tvarů
stavění staveb ze stavebnice
znázornění prvků geometrickými tvary

vyjadřování počtu a pořadí číslem

počítání předmětů
vytváření skupin předmětů o daném počtu

poznávání a modelování jednoduchých souměrných útvarů v rovině

základní změny v přírodě v průběhu roku

pravidla bezpečnosti, předcházení rizikovým situacím

základní pravidla chování a jejich smysl
Osobnostní a sociální výchova,
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - rozvoj pozornosti a soustředění
Kultura ducha a těla
Zapojuješ se do společného zpívání. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase)

Kreslíš, maluješ a modeluješ. (rozpoznává a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty). Porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.)

Spolupracuješ při týmových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)

Chováš se podle pokynů učitele. (reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)
rozvoj hlavového tónu
správné dýchání

hra s barvou

pohybové hry různého zaměření s pomůckami i bez pomůcek, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení

znalost smluvených gest a signálů při pohybových činnostech

pozorování
Osobnostní a sociální výchova,osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj rytmického cítění.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - odlišování situací soutěže a spolupráce.