07.10.2019 - 18.10.2019, 7.r.

12 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro komunikační situaci.

Odlišuje spisovný a nespisovný projev.


Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Práce s chybou - oprava písemné práce
rčení, pořekadla, pranostika, přísloví

práce s videoukázkou


Texty Cyrila a Metoděje, staroslověnština, hlaholice atd. (ve spojitosti s historickými souvislostmi)


vyprávění (o vybrané věci)


odevzdání čtenářského deníku; práce se čtenářským deníkem


pravopisná a stylistická cvičení (velká písmena)
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
- promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
Průřezové téma:
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.


Aktivity spojené s projektem Erasmus+ (popis rodiny, města, školy, života významných osobností, které ovlivnily dnešek, problémy které nás v současnosti trápí).
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. •verbální reakce na otázky, odpovídání a poskytování konkrétních informací, vyžádání konkrétních informací Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu.

Slovesa "haben" a "sein".

Téma: Ich und meine Familie
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům, které se týkají práce s textem

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům, které se týkají práce s textem.Rod a člen u podstatných jmen, množné číslo podstatných jmen, přídavná jména, přechylování, množné číslo. Španělsko a španělsky hovořící země, jazyky ve Španělsku, změny ve výslovnosti s ohledem na vývoj jazyka.
sloveso SER a TENER
četba jednoduchých textů
- postavení podst. a přídavných jmen
- kahoot procvičování slovní zásoby
test - sloveso SER, národnosti, tvorba jednoduchých vět


- POVOLÁNÍ ( slovní zásoba), vazby se slovesem tenerpřeklad, písnička Los pollitos ( PT: Multikulturní výchova)
Člověk a společnost
Objasní situaci Velkomoravské říše a její postavení v evropských souvislostech.

Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.

Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí.
Sámova říše, Velká Morava

Počátky českého státu, jeho vnitřní vývoj, postavení v Evropě

Rozdíly mezi západním a východním křesťanstvím, schizma
Informační a komunikační technologie
Zpracujete a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. Zpracuje informace v multimediální podobě. využití nabytých znalostí při práci na zadané téma pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví záznam a úprava videosekvencí - využití balíků programů iLife. Osobnostní a sociální výchova, osobností rozvoj - kreativita. iMovie - představení Prahy, představení školy kritéria viz. classroom
Člověk a svět práce
Vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi.

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím. Je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.
jak může žák šetřit


pracovní pomůcky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nimi, první pomoc při drobných poraněních
Matematicko fyzikální základ
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
Využívá s porozumněním vztah mezi hustotou, objemem a hmotností těles
Řeší lineární rovnice
Objem krychle a kvádru - vápočty a slovní úlohy
Hustota, zavedení pojmu, výpočty.
Převody jednotek objemu, a dalších
Opakování rovnic a desetinných čísel.
Svět přírody
Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.
stavba těla a funkce orgánových soustav živočichů (obojživelníci)


stavba a funkce těla, orgánových soustav (obojživelníci)


rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (obratlovci - obojživelníci); práce s atlasem

etologie živočichů, adaptace k prostředí (obojživelníci)


adaptace organismů k podmínkám prostředí

význam obojživelníků v přírodě
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem.


změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Zpěv vybraných písní s doprovodem kytary, karaoke


diorama z papíru – výzdoba výtahové šachty k Erasmu +
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
průpravná cvičení v přehazované, odbíjené a košíkové