07.10.2019 - 18.10.2019, 8.r.

4 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
psaní textu dle zadaného slohového útvaru; hodnocení; recenze

Faust, preromantismus
romantismus ve světě


zvláštnosti větné stavby (test)gramatická cvičení (velká písmena - test)
Anglický jazyk
Vypráví jednotlivý příběh či událost.
Napíše jednoduché texty, týkající se jeho zkušeností, zážitků a volného času.
Popis událostí logicky řazených za sebou ve větách. Převypráví přečtený příběh.
Psaní krátkých popisů prostředí, v němž žije, popis každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
•informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích
•popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět
•porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace
Předložky se 3. a 4. pádem
Témata: Mein Zimmer, mein Haus, meine Wohnung
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
Zvratná slovesa - Mi día (tvorba komiksu).- reaguje na otázky, procvičování nepravidelných sloves ( despertarse, acostarse, vestirse)
test na slovesa pravidelná a zvratná
tvorba komiksu Mi día
opakování časových údajů
( Mi desyuno...Me visto....)
Člověk a společnost
Vysvětluje osvícenský absolutismus a uvede prvky vlády Marie Terezie.

Charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin.

Zná státní symboly a ví, v jakých situacích se používají.
osvícenský absolutismus
vláda Marie Terezie

emancipace židovského obyvatelstva


státní symboly a jejich použití
Člověk a svět práce
Uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu domácnosti (úvěry, splátkový prodej, leasing). exekuce, osobní bankrot

opakování - příprava na test
Matematicko fyzikální základ
Vvyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem

Zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti přímek a kružnic
Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
• funkce
• lineární funkce
• pravoúhlá soustava souřadnic
• vzájemná poloha přímky a kružnice
• vzájemná poloha kružnic
• úlohy o rovnoměrném pohybu
Test ve čtvrtek 17. 10. - mocniny a odmocniny, rovnice, graf funkce, výpočet rychlosti, dráhy a času - témata budou v průběhu 1. týdne upřesněna.
Svět přírody
Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Rozliší důsledky vnějších geologických dějů, včetně oběhu vody.

Objasní vliv jednotlivých sfér na vznik a trvání života.
fyzickogeografická sféra - přírodní složky a prvky


vnější procesy v přírodní sféře a jejich důsledky


eroze, vnitřní síly utvářející zemský povrch; oběh vody

fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.
hudební aktivityuplatnění podnětů při vlastní tvorbě
Zpěv vybraných písní s doprovodem kytary, karaoke


Návrh vlastní bankovky - perokresba
Tělesná výchova
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností (zatěžovanými svaly).
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svoji činnost.

Podílí se na programech podpory zdraví v rámci školy a obce.
Samomostatná rozcvička
Posilovací a kruhový tréning
Přehazovaná, košíková, doplňkové sporty

bezpečnost při pohybových činnostech - první pomoc při TV, sportu


Prevence a programy podpory zdraví
Dokument Katka.

PT: Osobnostní a sociální výchova - morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.