07.10.2019 - 18.10.2019, 9.r.

28 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy.

Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.
přehled a ukázky světové a české literatury v období před a mezi světovými válkami


znaky textu odborného, uměleckého, publicistického, interviewznaky subjektivního a objektivního sdělení
Anglický jazyk
Žák se zeptá na základní informace.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
• zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
• zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Opakování tvorby vět a otázek v předpřítomném čase.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Osobnostní a sociální výchova-sociální rozvoj-komunikace.
Porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace. Rozkazovací způsob.
Skloňování tázacích zájmen WER/WAS.
Témata: Wegbeschreibung, Orienterung in der Stadt, Prag-meine Stadt.
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
Mis amigos - vlastnosti (opakování), téma El deporte, písemná práce Mi deporte favorito, slovesa JUGAR, HACER
Člověk a společnost
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
-zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
-rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů

- antisemitismus a rasismus - vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým nerovnoměrnost vedla ( kulturní, společenské a hospodářské rozdíly mezi evropskými státy)
-uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků.

- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou.
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.
- ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
- porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
- opakování


- vznik ČSR, domácí a zahraniční odbojsituace v Rusku, Rasputin, Lenin, Trockij, Stalin

- interview

- pravděpodobný vývoj světových regionů
- světové hospodářství
- rozložení surovinových a energetických zdrojů
- politické a hospodářské poměry
test : důsledky 1SV, pojem emancipace, vznik ČSR, osobnost TGM


video o spolku Maffie, osobnost TGM - práce ve dvojici, vyhledávání informací a porovnání
- referáty, práce s učebnicí
příprava na exkurzi do Terezína

- příprava na zpracování dlouhodobé práce " Rodinná paměť - Cesta revoluce"

- Evropa (jižní, severní)
Člověk a svět práce
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.
bezpečnost a ochrana zdraví při práci pracovní pomůcky první pomoc při drobných poraněních
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Násobí a dělí lomené výrazy.

Využívá znalosti lomu světla při analýze průchodu světla čočkami.
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice.absolutní hodnota čísla

procvičování násobení a zavedení dělení lomených výrazů.
čočky zejména jejich využití

základní princip lomu světla, praktické důkazy lomu světla
Písemné práce:
AMA/EMA - 9. 10. - zlomky, poměr, převody jednotek
MF - 14. 10. krácení lomený výrazů
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů (orgánových soustav) lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.

Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.

Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - svalová soustava

přehled běžných onemocnění, úrazů a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl (onemocnění a úrazy svalové soustavy, správná postura těla)

problematika zdraví


cesty aktivního utváření dobrých mezilidských vztahů

chemická vazba, názvosloví jednoduchých organických sloučeninPT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace
Estetická výchova
Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika.

Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
Tvorba loga ročníkového projektu.Hudba v proměnách času.Znaky hudebních stylů a slohů.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
průpravná cvičení v odbíjené a košíkové, doplňkové sporty
PT: osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj