7.10.2019 - 18.10.2019, 6.r.

4 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy.
Používá správné tvary slov v písemném projevu.
Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.
Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování (vertikální a horizontální struktura textu).
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby.
Rozeznává základní funkční styly textu s ohledem na jeho účel.
Ovládá tvorbu jazykových projevů v jednoduchách komunikačních žánrech.Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.- opakování slovních druhů, podstatná jména
-klíčová slova, redukce obsahu textu, hlavní myšlenka textu, myšlenková mapa
prostě sdělovací, publicistický, umělecký, odborný, řečnický, administrativní

objednávka, zpráva, inzerát
- co hledat v knihovně, jaké zdroje na internetu
opakovací test - 9.10. , téma: Podstatná jména - pády, rody, vzory, dělení - konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná a látková, pravopis koncovek
- povinná četba - datum odevzdání zápisu do 10.10.

funkční styly - test 8.10., 9.10.,11.10.

učebnice str. 110 - 114
Anglický jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
- zápis informací, slovních spojení nebo jednoduchých vět, které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, demokratické tradice anglicky mluvících zemí.
Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.

Cestování, dotazník pro potřeby cestování
Použití minulého času (pravidelná a vybraná nepravidelná slovesa).
Člověk a společnost
Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu.
Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost.
Vznik a vývoj člověka, lidská společnost v pravěku.
Neolitická revoluce.
Shrnující test-Orientace na mapě světa, základní geografické pojmy, historická období a jejich krátká charakteristika, PVH.
Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi. Solidarita. Osobnostní a sociální výchova, hodnoty, postoje, praktická etika - prosociální chování (neočekávání protislužby).
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s textovým editorem. Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. opakování zpracování textu v textovém editoru; formát písma, odstavce, odrážky a číslování, práce s grafickými objekty v textovém editoru, tvorba tabulek v textovém editoru; práce v alternativním textovém editoru typografická pravidla; řezy písem; umístění prvků na stránce Mediální výchova, stavba mediálních sdělení - příklady stavby a uspořádání zpráv
Člověk a svět práce
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. dokončení hrací kostky - opracování polotovaru (pilování a broušení) a finální označení stran kostky;

vyhotovení návrhu nového výrobku - "hmyzího hotelu";

vyhotovení náčrtu výrobku a jeho jednotlivých dílů, seznamu potřebného materiálu, nástrojů a pracovního postupu;

Matematicko fyzikální základ
Řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.

Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa.

Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary.


rozklad na součin prvočísel, společný násobek a společný dělitel

zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek a těles


kruh, kružnice, mezikruží,
n-úhelníky"
Souhrnný test na tento očekávaný výstup - 16.10.2019
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (ptáci)

rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (ptáci)

adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (ptáci)

Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.
poznávačka - zástupci ptáků

učebnice Přírodopis 7 (str. 23 - 39)
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru.

Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.
Kosmické objekty.

Sluneční soustava.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
intonování písní

linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních.
Zpěv vybraných písní s doprovodem kytary

Jeskynní malba – stylizované zvíře
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Pohybové hry a netradiční pohybové hry.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.