9.9.2019 - 20.9.2019, 1.r.

18 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš velká tiskací písmena. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Při psaní správně sedíš. Správně držíš tužku nebo pero. (zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním)

Rozumíš mluveným pokynům. (porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti)

Snažíš se pečlivě vyslovovat všechny hlásky. (pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost)

Člení slova na hlásky. Odlišuješ dlouhé a krátké samohlásky. (člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky)

Oslovuješ spolužáky křestními jmény. (oslovuje spolužáky křestními jmény)

Umíš pozdravit, požádat, poděkovat a omluvit se. (používá vhodných forem pozdravu, poděkování a omluvy)

Dodržuješ třídní pravidla. (dodržuje jednoduchá pravidla komunikace ve třídě)
 
písmena abecedy - A,U,M,E

písmena abecedy - A,U,M,E, číslice 1,2,3

správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku

zdvořilé naslouchání (vyjádření kontaktu s partnerem), pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání (reakce otázkami)

správná výslovnost hlásek a slov, tvoření hlasu, rozvoj znělého hlasu

sluchové rozlišení hlásek (analýza a syntéza)
souhlásky a samohlásky, dvojhlásky

křestní jména a příjmení, tykání a vykání

pozdrav, poděkování a omluva v různých komunikačních situacích

základní komunikační pravidla 

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - cvičení pozorování, empatického a aktivního naslouchání.

Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly.

Člověk a jeho svět
Čteš a zapisuješ čísla do 20. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci)

Sčítáš a odčítáš do 20 bez přechodu přes desítku. (počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků)

Znáš členy své rodiny. (rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi)

Dodržuješ pravidla chování v dopravních prostředcích. (uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná  tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

Společně s ostatními vytváříš pravidla třídy. (se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel)

čtení a zápis čísel do 4

čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh skládání obrazců z geometrických tvarů
stavění staveb ze stavebnice
znázornění prvků geometrickými tvary

počítání předmětů
vytváření skupin předmětů o daném počtu

rodina, rodinné vztahy

pravidla silničního provozu, rizikové situace v dopravě - návštěva festivalu Bookni si!

základní pravidla chování a jejich smysl
Osobnostní a sociální výchova,
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - rozvoj pozornosti a soustředění 
Kultura ducha a těla
Zapojuješ se do hudebních her. (rytmizuje a melodizuje jednoduché texty)

Kreslíš, maluješ a modeluješ. (rozpoznává a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty). Porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.)

Spolupracuješ při týmových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)

Dodržuješ pravidla v aule, tělocvičně a na hřišti. (uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy)
hudební hry
hra na tělo

hra s barvou

pohybové hry různého zaměření s pomůckami i bez pomůcek, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení

základní hygiena při pohybových činnostech
bezpečnost při pohybových činnostechOsobnostní a sociální výchova,osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj rytmického cítění.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - odlišování situací soutěže a spolupráce.