2.9.2019 - 20.9.2019, 8.r.

18 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché


uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století
výběr vhodných jazykových prostředků pro tvorbu útvarů prostě sdělovacích, odborných, publicistických a uměleckých

druhy vět vedlejších, větné členy, grafické znázornění vztahů (opakování ze 7. ročníku)

osvícenství, preromantismus, světový romantismus
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace, které se týkají léta a prázdnin.
Mluví o své rodině, škole, kamarádech, volném čase a dalších tématech.
Opakování učiva ze 7. ročníku, procvičování slovní zásoby a mluvnických jevů.
Promluva na osvojené téma - zážitky z prázdnin, vypráví v minulém čase.
Rozřazovací test a následné rozdělení žáků do skupin.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. "• reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů

•porozumění jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy"
Gramatika:
Opakování učiva 7. ročníku.
Předložky se 3. a 4. pádem.
Témata: Ferien und Reisen
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
opakování učiva ze 7. ročníku, témata Mi familia, Yo y mis gustos, časování sloves (pravidelných i nepravidelných) práce ve skupinách a dvojicích
Člověk a společnost
Vysvětlí změny ve vybraných evropských státech na počátku a v průběhu 17. století. Anglie - republika, obnova monarchie
Vznik Velké Británie
Oliver Cromwell
Chápe důležitost ozbrojených sil v rámci ČR. celodenní aktivity spojené s armádou ČR
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky v domácnosti (spotřeba, úspory, investice)
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
pracovní pomůcky
první pomoc při drobných poraněních


produkty finančního trhu pro investování
Matematicko fyzikální základ
Řeší lineární rovnice
Užívá ve výpočtech druhou mocninu
Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k druhému tělesu
lineární rovnice se jmenovatelem
Druhá mocnina - seznámení, práce s tabulkami, do 20 zpaměti
Zkoumání různých pohybů ve svém okolí
Druhy pohybu
Relativita pojmů klid a pohyb
opakování rovnic se závorkami
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Porovná působení vnitřních procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Rozlišuje důsledky vnitřních geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin.
fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor

fyzickogeografická sféra - složky a prvky přírody


vnitřní procesy v přírodní sféře


eroze, vnitřní síly utvářející zemských povrch, oběh hornin
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získnání osobitých výsledků

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
linie, tvary, textury, bjemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

hudební aktivity
Seznámení s technikami výtvarné tvorby, prvky výtvarného vyjádření.

Tvorba obrazu na vlastní téma kombinovanými technikami

Zpěv vybraných písní s doprovodem kytary, karaoke
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti rozdíly mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím.

Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.

košíková
doplňkové sporty


tělesná a duševní hygienazákladní lidské potřeby a jejich hierarchie
složky zdraví a jejich interakce
PT: Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.

PT: Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností (zatěžovanými svaly).