2.9.2019 - 20.9.2019, 6.r.

4 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozeznává základní funkční styly s ohledem na jejich účel.

Správně třídí slovní druhy.
Používá správné tvary slov v písemném projevu.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby.
funkční styly - prostě sdělovací, administrativní, publicistický, odborný, umělecký, řečnický
opakování slovních druhů
opakování gramatických jevů

čtení s porozuměním, metoda podvojného deníku, časové osy
Test na tento výstup bude psát
6.A 9. 10.
6.B 8. 10.
6. C 11. 10.
v týdnu 16.- 21. 9. kratší opaakovací test na učivo 5. ročníku
kompozice textu, seznámení s povinnou četbou a jak ji zpracovat.
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
• porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
• odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí

• porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Průřezová témata:
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
• Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Opakování učiva z 5. ročníku, rozřazovací test. Seznámení se s pravidly pro vyjádření uplynulých událostí pomocí minulého času prostého. Cestování - pohled z prázdnin.
V učebnici začátek lekce 3.
Člověk a společnost
Najde a určí na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií.
Vznik a vývoj člověka, lidská společnost v pravěku.
Přírodní oblasti, podnebné oblasti.
Jednotlivé světadíly.
Orientace na mapě světa.
Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi. Solidarita.
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s textovým editorem. opakování zpracování textu v textovém editoru; formát písma, odstavce, odrážky a číslování, práce s grafickými objekty v textovém editoru, tvorba tabulek v textovém editoru; práce v alternativním textovém editoru
Člověk a svět práce
Dodržuje pravidla bezpečnosti práce. Rozlišuje základní nástroje.

bezpečnost práce
nástroje a nářadí
Matematicko fyzikální základ
Řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.
znaky dělitelnosti; prvočíslo; rozklad na součin prvočísel; společný násobek a společný dělitel
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Zhodnotí postavení Země ve vesmíru.
Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (ptáci)

rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (ptáci)

rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (ptáci)

Vesmír, kosmické objekty.

Poloha Země ve vesmíru.

scénky, poznávačka

vytváření hvězd
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
intonování písní

linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních.
Zpěv vybraných písní s doprovodem kytary

Seznámení s technikami výtvarné tvorby, prvky výtvarného vyjádření.

Tvorba obrazu na vlastní téma kombinovanými technikami
Tělesná výchova
Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Pravidla chování v hodinách TV, komunikace v TV.

Pohybové hry, netradiční pohybové hry.

Průpravná cvičení s míčem.