17.6.2019 - 28.6.2019, 6.r.

2 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie.

Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníkovými příručkami.
Cestopis
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace.


Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
• zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět

— Psaní krátkých jednoduchých popisů sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených základními spojkami
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.

Budoucí čas a modální slovesa - úvod.

Řecké divadlo.
Člověk a společnost
Řím v období císařství. vláda Nera, Caliguly, Marca Aurélia
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi. Prezentace projektů ve Scratch. Výukové programy.
Matematicko fyzikální základ
Řěší apliakční úlohy za použití osvojených znalostí v oboru celých a racionálních čísel.
Využívá zákon o přímočarém šíření světla - praktická činnost
Slovní úlohy, odhady výsledků.
Camera obscura
Svět přírody
Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétním regionu.
jednoděložné a dvouděložné rostliny


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí


pozorování, práce s určovacími klíči, atlasy

pravidla bezpečnosti práce

myšlenková schémata a mapy, geografie Austrálie
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Shrnutí učiva šestého ročníku. Kvízy, Kahoot!, diskuze o umění.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.
doplňkové sporty-florbal, sálová kopaná, různé obměny vybíjené