3.6.2019 - 14.6.2019, 8.r.

12 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.

uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova, věty a souvětí.

český realismus (Neruda)
Práce s textem - literární prostředky (Malostr. povídky aj.)souhrn pravopisu, zejm. pravopis velkých a malých písmen


12.-13.6. v dělených hodinách minitest na velká písmena
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
- vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě
- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět
Průřezové téma - Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.
- čtenářské návyky
- prohlubování probraných gramatických časů
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět. Shrnutí gramatiky a témat tohoto školného roku.
Vedlejší věty se spojkou weil, dass.
Téma: Ferien und Reisen.
Člověk a společnost
na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.

Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - základní principy a hodnoty demokratického politického systému.

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
na konkrétních příkladech rozlišuje specifické znaky a funkce krajin.
porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry.
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
znaky a funkce krajiny
krajina
typy krajin
ideologie 19. stol - feminismus, socialismus, konzervatismus, liberalismus, romantismus, nacionalismus
Člověk a svět práce
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
orientace v návodech k použití
drobná údržba domácích spotřebičů

příprava na pracovní pohovor
jednotlivé složky komunikace
Matematicko fyzikální základ
při řešení úloh užívá dělitelnost v oboru přirozených čísel
načrtne a sestrojí sítě základních těles
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémůslovní úlohy s využitím dělitelnosti"

sítě těles
tepelná izolace, teploty tání a vypařování látek, resp. jejich význam pro praxi
výběry z didaktických testů přijímacího řízení
bude možno psát opravy a budeme psát poslední test slovní úlohy z využitím dělitelnosti
Svět přírody
Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání.

Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu.

Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu.

Navrhne nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek.

Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.

Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady neutralizace v praxi.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí.
chemické rovnice - slučování, neutralizace; zákon zachování hmotnostilátkové množství, molární hmotnost


vliv teploty, plošného obsahu, povrchu výchozích látek na rychlost chemických reakcí; katalyzátory

mimořádné události - havárie a úniky nebezpečných látek


ochrana životního prostředí, globální problémy a jejich řešení


kyselost a zásaditost roztoků


zásady bezpečné práce s látkami v laboratoři a běžném životě

PT: Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa

PT: Sociální rozvoj, kooperace a kompetice - týmová spolupráce, vedení a organizování práce (laboratorní práce z chemie).
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

uplatnění podnětů při vlastní tvorbě

reflexe vokálního projevu
realismus ve výtv. umění, impresionismus
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Doplňkové sporty: basketbal, florbal, volejbal, badminton.

rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.

úpolová cvičení