3.6.2019 - 14.6.2019, 6.r.

22 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.


Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníkovými příručkami.
charakteristika
věta hlavní a vedlejší
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - cvičení pro rozvoj kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. —Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům. Témata: USA, film, knihy, divadlo.

Průřezové téma: Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Člověk a společnost
Uvádí práva občanů v rámci EU. základní info o EU, práva občanů
Charakterizuje Řím v období republiky, uvádí příčiny punských válek. Řím republikou

Punské války

krize Římské republiky
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi. Tvorba vlastního projektu v programu Scratch.
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci za použití znalostí v oboru celých a racionálních čísel.
Zaokrouhluje a provádí odhady s dannou přesností
Slovní úlohy Průběžné ověřování znalostí z celého pololetí.
Svět přírody
Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.
jednoděložné a dvouděložné rostliny


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí


pozorování, práce s určovacími klíči, atlasy

pravidla bezpečnosti práce
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Starověký Řím a opakování předchozích období. Práce na společné mozaice.
Opakování dějin umělecké kultury do období starověkého Říma.

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
doplňkové sporty-florbal, sálová kopaná, přehazovaná


volejbalová a basketbalová průpravná cvičení
PT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace, kompetice.