20.5.2019 - 31.5.2019, 6.r.

16 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
charakteristika

slovní spojení vycházející s Bible
22. a 23. května - Písemná práce - pravopis a větné členy; Bible
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)

Odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí

—Porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat
Stupňování nepravidelných přídavných jmen.

USA

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Člověk a společnost
Úvod do starověkého Říma,římská republika. založení Říma
Řím republikou
rozdělení obyvatel
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. co je to vandalismus?
Kde se s ním potkáváme?
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi. Tvorba vlastního projektu v programu Scratch.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Načrtne a sestrojí základní rovinné útvary.
Využívá potřebnou matematickou symboliku

Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí.
složené příklady se zlomky (opakování)

konstrukce trojúhelníků, SUS, USU,


zdroj světla, šíření světla, barevné spektrum (praktické projevy)
Svět přírody
Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celu.

Vysvětlí princip základních fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje pravidla bezpečnosti při pozorování živé a neživé přírody.
stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem

stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin


základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí.


pozorování lupou, mikroskopem; práce s určovacími klíči a atlasy

pravidla bezpečnosti práce
Rostliny
- orgány a jejich funkce (kořen, stonek, list, květ a plod)
- dýchání, růst, rozmnožování a jejich význam
- systematické skupiny rostlin
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Starověký Řím.Linie, tvary, textury,


Uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních
Průřezové téma:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.

Výroba "monumentální" mozaiky.

Kresba stromu.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
doplňkové sporty-florbal, sálová kopaná


volejbalová a basketbalová průpravná cvičení