15.4.2019 - 3.5.2019, 9.r.

4 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování
rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora

dílo G. Orwella


autorská poetika, srovnání poetiky vybraných autorů období 19.a 20. století (souvislost s povinnou četbou)
divadelní představení 1984 v divadle D21


povinná četba - diskuse
písňové texty - projektová výuka
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních informacích.
Vyhledá potřebnou informaci v textu, který se týká životního prostředí a změny klimatu.
Poskytování informací týkajících se oslav Velikonoc u nás a v anglicky mluvících zemích.
Trpný rod.
Multikulturní výchova.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace.
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Minulý čas sloves-perfektum pravidelných a vybraných nepravidelných sloves.
Prezentace dialogů.
Shrnující test.
Témata: Beim Arzt, Körperteile, Gesundheit, Krankheiten, Sport,
Ostern (Velikonoce)-zvyky v českých a německy mluvících zemích.
Španělský jazyk
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
En el restaurante - slovní zásoba. Poslechová cvičení. Opakování číslovek. Vytvoří menu restaurace.
rozhovory (restaurace, objednávka jídla) - fráze
Člověk a společnost
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků.
Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků.
Povstání v Maďarsku, Invaze do ČSSR.
Konflikty studené války - Korejská válka, Karibská krize, Vietnamská válka
Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu.
Uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto informace shromažďovány.
- práce s časovou osou a dějepisnými mapami, přehled historických epoch
- historické prameny; archivy, muzea
Člověk a svět práce
Souhrnné opakování - druhy a typy smluv. písemný test, sebehodnocení
Matematicko fyzikální základ
Prakticky využívá poznatky o působení magnetického pole na cívku s proudem.

Prakticky využívá poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.

Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí. (PT: Environmentální výchova,

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - vliv na životní prostředí, odpady.)

Určí vlastnosti polovodiče.

Zapojí správně polovodičovou diodu.
elektromagnetická indukce


využití elektromagnetů, transformátor, elektromotor, generátor


energetické zdroje, alternativní a tradiční zdroje, výroba elektrické energie


vlastnosti polovodiče


polovodičová dioda
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů, orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy.

stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - nervová soustava, smyslová ústrojí, žlázy s vnitřní sekrecí

situace ohrožující zdraví, rizikové činnosti, prevence, první pomoc


rizika v silniční a železniční dopravě, minimalizace těchto rizik
Estetická výchova
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů

Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích.

Ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy
hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá (šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury)

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření //Průřezové téma: Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

uplatnění podnětů při vlastní tvorbě
Styly populární hudby 20. století - referáty na vybraný styl / oblíbenou hudební kapelu

Možnost využití dataprojektoru při malbě na plátno

Malba na plátno - získávání zpětné vazby od spolužákůTělesná výchova
Zvládá v souladu s individálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Herní kombinace v košíkové a odbíjené.

Kondiční formy cvičení, úpolová cvičení.

Doplňkové sporty.
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací.
(PT: Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj – Kreativita.)

geometrické výpočty