1.4.2019 - 12.4.2019, 7.r.

4 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.

Porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.

Správně třídí sloví druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Používá správné tvary slov v písemném projevu.
druhy vedlejších vět
renesanceknižní předloha zpracovaná v dramatické nebo filmové podobě

slovesný rod
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět
- popis plánů do budoucna
Průřezové téma:
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Slovní zásoba k tématu Vesmír.
Budoucí čas vyjádřený pomocí "will".
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace.
Tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých vět a slovních spojení. Podstatná jména ve třetím pádě.
Téma: In der Schule
Ostern (Velikonoce)-zvyky v českých a německy mluvících zemích.
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
PT: Osobnostní a sociální výchova


• používání základních zdvořilostních obratů; poskytnutí konkrétních informací
• tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky

sloveso IR, předložky místa, příslovce- pohyb po ZOO, otázky na směr
- vyplnění dotazníku (osobní indície)
překlad textu - Animales salvajes
Člověk a společnost
Vysvětlí dělbu státní moci, jednotlivé složky charakterizuje. výkonná, zákonodárná a soudní moc v ČR
Zdůvodňuje počátky objevných plaveb, uvádí významné osobnosti a důsledky, které plavby a objevy přinesly. zámořské objevy, cíle cest, důsledky
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s rastrovou grafikou. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v rastrovém grafickém programu Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v rastrovém grafickém programu. základy práce s digitální fotografií - snímání, úpravy archivace, export do www a multimediální podoby, změna velikosti, rotace, výběry fotografií práce s vrstvami, styly vrstev, tvorba koláží využití nabytých znalostní při práci na zadané téma PT: Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita.
Člověk a svět práce
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, jak je využít
Pojištění
Matematicko fyzikální základ
řeší aplikační úlohy na procenta;
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů;
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
procento; příklady a slovní úlohy s procenty;
desetinné číslo, zlomek, procento
moment síly;
mechanika kapalin, hydrostatický tlak
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.
rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin

práce s atlasem

stavba a funkce těla, orgánových soustav

struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky

vyhledání společných a odlišných znaků-
členovci - pavoukovci, korýši.

PT: Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů

PT: Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

PT: Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.

Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

hudební styly a žánry období do padesátých let 20. století
malba temperovými barvami na vlastní téma

rap – seznámení s původem rapu, využití v gospelu, spirituálech, rap – vlastní improvizace
Tělesná výchova
osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech. Přehazovaná, doplňkové sporty, volejbalová průprava