15.4.2019 - 3.5.2019, 6.r.

13 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je a jejich funkci

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché
antický epos, řecké drama


větné členy
slovní obraty vycházející z kultury starověkého Řecka (ročníkový projekt)

PU míry, přípustky, podmínky, příčiny, účelu
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. —Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou. Předpověď počasí. Stupňování přídavných jmen.

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Člověk a společnost
Orientuje se v tzv. temném období starověkého Řecka.

Zdůvodňuje kolonizační snahy Řeků.
vpád Dórů


Velké řecká kolonizace
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Aktivně využívá výukových programů. Samostatná práce v programu Scratch.
Matematicko fyzikální základ
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel
Určuje velikost úhlu
Mahnetismus, magnetické silové pole, siločáry, praktické využití magnetů
Opakování násobení a dělení zlomků. Zavedení sčítání a odečítání zlomků.
Grafické sčítání a odečítání úhlů.
Svět přírody
Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.

Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků.

Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích.

Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.
projevy chování živočichů, adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí (savci)

adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)

rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)

zásady bezpečného chování ve styku s živočichy

stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami

členění z hlediska výživy hub, význam hub


stavba, výskyt a význam lišejníků, symbióza

pozorování lupou, mikroskopem, práce s určovacími klíči, atlasy

pravidla bezpečnosti práce
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Starověké Řecko Sochařství, architektura, samostatná tvorba inspirovaná černofigurouvou a červenofigurovou keramikou starověkého Řecka.

Průřezové téma:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
různé obměny vybíjené, doplňkové sportyprůpravná cvičení v košíkové, odbíjené a přehazované, atletika
PT: osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace