01.04.2019 - 12.04.2019, 9.r.

13 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 1945 -1968
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 70. let
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
v připraveném i improvizovaném mluvené projevu vhodně využívá verbálních, nonverbálních i paralingvních prostředků řeči
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí(syntax)


Škvorecký, Fuks, Lustig, Hrabal a jejich stěžejní díla + filmové ukázky
povinná četba

útvary řečnického stylu, příprava mluveného projevu, projev, proslov (tempo, melodičnost, hlasitost projevu, mimika, gesta a jejich účinek)
odchylky větné vazby, vedlejší věty a poměry u souřadně spojených větných členů, vět hlavních a vedlejších
prezentace prací skupin (dle zadání)
zhodnocení povinné četby, opakování děl a autorů k přijímačkám
zhodnocení testů - nalejvárna, dotazy
ústní přijímací pohovor - řeč tělaAMA, EMA - dle požadavků a potřeb
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a tématu, které se připravili na prezentaci.
Napíše krátký text na dané téma.
Složená slova some/any + one, thing....,
can see/hear someone + ing.
Osobnostní a sociální výchova - komunikace.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Minulý čas sloves "haben" a "sein".
Úvod do perfekta pravidelných sloves.
Sloveso tun.
Témata: Beim Arzt, Körperteile, Gesundheit.
Španělský jazyk
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat

Mi comida favorita

En el restaurante , en el bar
recept s užitím předpřítomného času- samostatná práce
- rozšíření slovní zásoby, krátké rozhovory na daná témata
opakování číslovek
Člověk a společnost
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků.
Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků.
-socialistický a kapitalistický blok
-svět po druhé světové válce
Člověk a svět práce
Uvádí náležitosti různých druhů a typů smluv. typy smluv
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.


Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.

Prakticky využívá poznatky o působení magnetického pole na cívku s proudem.

Prakticky využívá poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.

Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.


soustavy dvou rovnic o dvou neznámých
slovní úlohy o pohybu, směsi, společná práce a další

věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti


elektromagnetická indukce

využití elektromagnetů, transformátor, elektromotor
generátor


(PT: Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - vliv na životní prostředí, odpady.) energetické zdroje, alternativní a tradiční zdroje, výroba elektrické energie"
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů, orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy.

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí a mimořádných událostí.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - nervová soustava + smyslová ústrojí

situace ohrožující zdraví, rizikové činnosti, prevence, první pomoc


rizika v silniční a železniční dopravě, minimalizace těchto rizik

klasifikace mimořádných událostí, varovné signály, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, prevence mimořádných událostí
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.


realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů

ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních


hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá (šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury)

uplatnění podnětů při vlastní tvorbě
malba na plátno vybranou technikou (temperové barvy, akvarel, akryl, olejomalba atp.)

Populární hudba 20. století – referáty
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Rozlišuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Herní kombinace v košíkové a volejbalu.

Atletika, organizace Londýnské laťky.

Kodniční formy cvičení.

Doplňkové sporty.