01.04.2019 - 12.04.2019, 6.r.

30 . 3 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
opakování větných členů
mytologie, mýtus, epos
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
—porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)

—odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí

—porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat


—promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
Dokončení tématu Food, test.
Velká Británie, mapa, příroda.

Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.

Předpověď počasí.

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Člověk a společnost
Úvod do starověkého Řecka vznik řecké civilizace
starověká Kréta, Mykény
Lokalizuje na mapě Evropy Řecko a charakterizuje jej. dnešní Řecko
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Zná základy algoritimizace a využívá je při objektovém programování. Využití nabytých znalostí při práci na známé téma související s ostatními obory. Google dokumenty. Základní příkazy a algoritmy, ovládání programového prostředí Scratch.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
Využívá prakticky poznatky o šíření magnetického pole.
Dělení zlomků. (procvičování násobení zlomků)
Definice pojmu úhel, měřění úhlů, rýsování úhlů.
Magnet, magnetismus, magnetické pole, siločáry,
Svět přírody
Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Odvodí na základě pozorování projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
teplokrevní obratlovci - savci a jejich řády


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)

adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)

rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)

projevy chování živočichů, adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí

zásady bezpečného chování ve styku s živočichy
Savci
- obecné znaky jednotlivých řádů savců
- zástupci a jejich výskyt a způsob života
- přizpůsobení savců podmínkám prostředí
- význam savců v přírodě
Přírodopis 7 - str. 40-71
Estetická výchova
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.


Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.
Vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění.Vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření.
Dokončení projektu CD a plakát pro hudebního umělce a následná prezentace výtvorů, vysvětlení uměleckého záměru.

Průřezové téma: Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-gymnastika, estetická cvičení s hudbou.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-atletická abeceda, průprava na skok vysoký, skok vysoký.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-doplňkové sporty.
gymnastika, estetická cvičení s hudbou
atletická abeceda, průprava na skok vysoký, skok vysokýdoplňkové sporty