01.04.2019 - 12.04.2019, 8.r.

5 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.

Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova, věty a souvětí.
Mácha, Erben, Němcová, Borovský, Tyl
interpretace náročnějšího textu uměleckého i odborného, popis struktury a jazyka uměleckého textu za pomoci odpovídající literární terminologie

typické žánry literatury 19.

řízená diskuse, dialog, použití vhodných komunikačních prostředků vzhledem k záměru mluvčího a kom. situaci

Délka samohlásek
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
- psaní jednoduchých textů (dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující např. poděkování, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět
psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou a s použitím vhodných spojek
- vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě
Opakování probraných přítomných časů a frází pro vyjádření budoucnosti.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a přátel.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Skloňování osobních zájmen.
Témata:
Beruf-opakování.
Im Restaurant
Ostern (Velikonoce)-zvyky v českých a německy mluvících zemích.
Španělský jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. porozumění konkrétním informacím v krátkém a jednoduchém poslechovém textu vztahujícímu se ke každodenním činnostem Téma Tiempo, určování času (hodiny, dny v týdnu, roční období). Jak vyjádřit souhlas či nesouhlas.
Člověk a společnost
charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin.

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů.

uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích.
společnost 19. století

utváření novodobého českého národa v evropských souvislostech

politické, sociální a národnostní znaky revolucí 19. století
Průmyslová revoluce, národní obrození napříč Evropou
Člověk a svět práce
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
problematika trhu práce druhy prací
Matematicko fyzikální základ
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem


válec a koule
sítě těles
rozdíl v pojmech teplota a teplo
budeme psát další písemné práce na úpravy výrazů
Svět přírody
Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek.

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny s použitím určovacích pomůcek.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.
vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů; krystalizace

vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných hornin


pozorování lupou, práce s určovacími klíči, atlasy

pravidla bezpečnosti práce


chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin - sulfidy, hydroxidy, kyseliny

vlastnosti a využití kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin a hydroxidů


PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí
Estetická výchova
vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
prezentace výtvarných kolekcí s vlastními komentářiposlech a reflexe
kompozice hudební skladby
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
odbíjená

doplňkové sporty
Komunikace v TV

herní kombinace v košíkové a odbíjené

pravidla osvojovaných pohybových činností

individuální rozcvičení, strečink, kompenzace před a po ukončení hodiny