18.03.2019 - 29.03.2019, 6.r.

9 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
předmět


vyprávění na zadané téma

antický mýtus (báje)
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace. • zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět Opakování minulého času - zážitky z hor. Otázky s použitím how much a how many.
Člověk a společnost
Úvod do Starověkého Řecka. Kréta, Mykény
Uvádí hlavní města asijských států. státy a hlavní města Asie
geografie
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Využití nabytých znalostí při práci na známé téma související s ostatními obory. Google dokumenty.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel Násobení a dělení zlomků.
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.

Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Odvodí na základě pozorování projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.

Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech.
stavba a funkce těla, orgánových soustav savců


stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav živočichů


teplokrevní obratlovci - savci a jejich řády


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)

adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)

rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)

projevy chování živočichů, adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí

zásady bezpečného chování ve styku s živočichy

zásady bezpečného pobytu ve volné přírodě, první pomoc a transport zraněného, zásady chování v případě mimořádné události
Savci
- obecné znaky jednotlivých řádů savců
- zástupci a jejich výskyt a způsob života
- přizpůsobení savců podmínkám prostředí
- význam savců v přírodě
Přírodopis 7 - str. 40-71
Estetická výchova
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě.
Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Tanec a pantomima.

Výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost.
Diskotéka na horách. Pantomima na pravidla pohybu po sjezdovce.

Průřezové téma: Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.
Výtvarné umění, hudba a tanec Indie, Číny a Egypta (v návaznosti na ročníkový projekt a historická období probíraná v ČS.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-gymnastika, estetická cvičení s hudbou.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-atletická abeceda, průprava na skok vysoký, skok vysoký.
gymnastika, estetická cvičení s hudbou,
doplňkové sportyatletická abeceda, průprava na skok vysoký, skok vysoký
Ve dnech 17.3.-23.3.2019 budou žáci 6. ročníku na lyžařsko-snowboardovém kurzu.