18. 2. 2019 - 1. 3. 2019, 9.r.

29 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
-zvuková stránka jazyka, zvuková podoba věty (hlásky a hláskové skupiny), projev, proslov (tempo, přízvuk, melodičnost, hlasitost projevu, mimika, gesta a jejich účinek)- užití v připraveném i improvizovaném projevu
v písemném projevu používá správné tvary -běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický, syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
- tvoří vlastní literární text podle schopností a na základě znalostí odpovídající literární terminologie
-rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období fašistické okupace
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
spodoba jazyka, přízvuk, důraz, věty dle postoje mluvčího
skloňování cizích slov dle vzorů, jejich význam


- recenze

- texty autorů 20. století, práce s literárními ukázkami, osobitý styl autorů
- příprava na test, shrnující test 25. a 26. 2.
- vyhledávání cizích slov v textu- učíme se navzájem, kritický přístup, zhodnocení textu spolužáka, stylistické chyby, jazykové prostředky
- diskuse, souvislost s povinnou četbou, "kruh čtení"
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních materiálech.
Napíše krátký text nebo jednotlivé věty, které se týkají způsobu života a životního stylu.
Mluvnické časy, způsobová slovesa.
Téma - Hrdinové.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů
otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Zápis a doplňování slov a slovních spojení.
Zvratná slovesa.
Témata:Wohnen-Anzeige. Die Kleidung.
Nácvik divadelního představení.
Test-stupňování přídavných jmen.
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou promášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita
Mi ciudad, Los monumentos de Praga

Práce s textem - překladová cvičení
- práce s texty, vlastní text týkající se význ. pražských míst
- opakování stupňování přídavných jmen, nepřízvučná zájmena, předminulý čas
- nácvik divadelních představení, překlad textů, výroba kulis, správná výslovnost a dikce
Člověk a společnost
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. II. světová válka - vojenské dějiny (první válečný rok, bitva o Británii, útok na SSSR, válka v Tichomoří, bitva o Berlín)
Holokaust - úvod do tématu, konference ve Wannsee, základní dělení a rozmístění KZ táborů.
Opakování dějin nacistického Německa s důrazem na norimberské zákony.
Hodnotí na přiměřené úrovni vztah městských částí, Prahy jako celku a státu.
Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví (včetně duševního), uvede jejich příklady a způsoby jeho ochrany.
- osobní, soukromé, státní, skupinové, družstevní a duševní vlastnictví,
autorská práva
Člověk a svět práce
Vysvětlí podstatu reklamačního řádu.

Ví, jak postupovat při reklamaci.
reklamace
reklamační doba
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.
soustavy dvou rovnic o dvou neznámých; slovní úlohy o pohybu, směsi, společná práce a další


věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
poměr podobnosti

dělené hodiny
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů.

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů.

Dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - trávicí soustava

zdroje složek potravy člověka

zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitaminů v lidském těle

základní složky stravy, energetická hodnotapravidla zdravého životního stylu
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá (šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury)
Návrhy na malbu plátna (myšlenková mapa, hledání vhodné techniky, konzultace návrhů, příprava podkladů)
Styly populární hudby 20. století - referáty
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Útočné a obranné herní systémy v košíkové a odbíjené.

kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika

doplňkové sporty
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Aplikuje znalost úprav lomených výrazů při řešení složitějších úloh.

Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.