20.5.2019 - 31.5.2019, 5.r.

16 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně píšeš předpony s-, z- a vz-. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku.)

Vyprávíš a píšeš podle osnovy. (na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.)

Sestavíš příběh s použitím přímé řeči. (posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu
předpony s-, z- a vz-

práce s osnovou

sestavení příběhu nebo sdělení z daných vět na základě časové nebo příčinné souvislosti
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Anglický jazyk
Vyhledá informace v jednoduchém textu, které se týkají zvířat, jejich života, popisu a výskytu.
Odpovídá na jednoduché otázky v čase přítomném prostém a průběhovém, které se týkají zvířat.
Přítomný čas prostý a průběhový.
Sestaví jednoduchý rozhovor.
Enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.)

Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit.Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (20. století)

způsob života ve 20. století (50.,60.,70.léta)

lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl

rizika v přírodě, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. vlastní ústní prezentace komplexní práce na zadané téma Téma prezentace: Můj vzor
Přečteš desetinné číslo a vyznačíš ho na číselnou osu. (přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.)

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis konstrukce. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
desetinná čísla v řádu desetin a setin

konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření
Kultura ducha a těla
Hraješ vybíjenou a přehazovanou. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Ovládáš taktovací pohyby. (Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie.)


Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
hra vybíjené
hra přehazované

taktování
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopnosti pohybového vyjádření.