15.4.2019 - 3.5.2019, 5.r.

9 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně píšeš předpony s-, z- a vz-. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku.)

Napíšeš vyprávění. (Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.)

Vyprávíš a píšeš podle osnovy. (na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu
předpony s-, z- a vz-

vyprávění

práce s osnovou
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Anglický jazyk
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, která se týká Velikonoc.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů v přítomném čase.
Oslava Velikonoc u nás a v anglicky mluvících zemích.
Dny, měsíce, rozvrh, svátky, denní aktivity.
Multikulturní výchova.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.)

Vysvětlíš, jak se organismy přizpůsobují prostředí. (Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (20. století)

způsob života v 1.polovině 20. století

lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl

podnebné pásy, ekosystémy, přizpůsobivost organismů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.

Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. základní ovládání prezentačního programu snímky formát textu animace přechody Prezentace na zadané téma.
Přečteš desetinné číslo a vyznačíš ho na číselnou osu. (přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.)

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis konstrukce. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
desetinná čísla v řádu desetin a setin

konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření
Kultura ducha a těla
Zorganizuješ pohybovou soutěž. (Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
organizace soutěží
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže.