1.4.2019 - 12.4.2019, 5.r.

5 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Poznáš nevyjádřený podmět. (označuje základ věty v neúplné základní skladební dvojici.)

Napíšeš vyprávění. (Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.)

Vyprávíš a píšeš podle osnovy. (na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
neúplná základní skladební dvojice

vyprávění

práce s osnovou

Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Odpoví na jednoduché otázky, které se týkají denního programu, měsíců, dnů a kalendáře.
Rozumí jednoduchým zřetelně vyslovovaným slovům a větám, které souvisejí s volným časem a domácími pracemi.
Porovná svátky u nás a v anglicky mluvících zemích.
Slovní zásoba a jazykové prostředky související s probíranými tématy.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.)

Vysvětlíš, jak se organismy přizpůsobují prostředí. (Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (20. století)

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku naplňováno průběžně na základě probíraných historických událostí

lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl

přizpůsobivost organismů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.

Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. základy práce s digitální fotografií - program náhled - úprava velikosti, barevnosti, ořez obrázku základní ovládání prezentačního programu snímky formát textu animace přechody Prezentace na zadané téma.
Dělíš dvojciferným dělitelem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis konstrukce. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
dělení dvojciferným dělitelem konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření

konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření
odhad výsledku a kontrola písemného výpočtu, kontrola opakováním výpočtu, záměnou sčítanců, obrácením výkonu
Kultura ducha a těla
Hraješ vybíjenou a přehazovanou. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Hraješ na rytmické nástroje. (Na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní.)

Další průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
hra vybíjené
hra přehazované

hra na jednoduché hudební nástroje (melodické či rytmické)