18.2.2019 - 1.3.2019, 5.r.

5 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Vyprávíš a píšeš podle osnovy. (na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.)

Určíš druhy zájmen a číslovek. (Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
práce s osnovou

zájmena, číslovky
skloňování zájmena já
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Anglický jazyk
Jednoduše sdělí základní informace o sobě, rodině, škole, volném čase a bydlení.
Stručně převypráví přečtený příběh.
V jednoduchém textu vyhledá potřebnou informaci.
Přítomný čas prostý a průběhový.
Opakování sloves být, mít, moci.
Dokončení učebnice Project 1, seznámení s učebnicí Project 2.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.)

Poskytneš první pomoc. (Rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (20. století)

způsob života a hmotná kultura v středověku, novověku

lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl

poskytnutí první pomoci (prakticky), prevence úrazů, nemoc, drobné úrazy a poranění
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny.

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.

Osobnostní a sociální výchova, Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. ovládání programu Comic Life tvorba komixu nebo plakátu základy práce s digitální fotografií - program náhled - úprava velikosti, barevnosti, ořez obrázku Referát - Prezidenti.
Určíš část celku a zapíšeš ji zlomkem. (modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.)

Narýsuješ rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
části celku, zápis zlomku


rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic


Kultura ducha a těla
Poskytneš první pomoc při úrazu. (Poskytne první pomoc při úrazu.)

Necháváš se inspirovat různými výtvarnými díly. (Porovnává různá pojetí i provedení výtvarného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.)

Zvládáš průpravné cviky pro přehazovanou. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
první pomoc při možných lehkých úrazech v rámci prováděných činností

práce s výtvarným námětem (různé přístupy ke zpracování jednoho tématu)

průprava přehazované (hod jednoruč horem, hod obouruč horem přes síť, chytání míče)