10.12.2018 - 21.12.2018, 6.r.

28 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.
Typy přísudků


Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, podmět všeobecný, neurčitý
Anglický jazyk
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.

Rozumí obsahu i jednotlivým informacím v jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, která se týká osvojovaných témat.
• zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět

•— porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
• porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.

Konverzace o svých zážitcích z cest, zajímavosti o cizích zemích.
Poslechová cvičení s použitím minulého času - cestování.
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Aktivně využívá výukových programů. Základní příkazy, základní algoritmy, ovládání programového prostředí (jazyka). Code.org
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel - opakování a procvičování
Zná základní fyzikální veličiny a jednotky - opakování a procvičování
Vypočítá obvod a obsah rovinných útvarů - útvary složené ze čtverců a obdélníků
Průběžné opakování a procvičování již probraných témat. 19.12.2018 - pololetní písemná práce
Svět přírody
Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
rozdělení obratlovců


stavba a funkce těla, orgánových soustav (obratlovci, ptáci)


stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav živočichů


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (třídy obratlovců, ptáci a jejich řády)
Obratlovci
- obecné znaky
- stavba těla
- třídy obratlovců (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

Ptáci
- obecné znaky
- vnitřní a vnější stavba těla
- řády ptáků
Estetická výchova
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Linie, tvary, textury, ...Zpěv.

Koláž. Op Art - obrazy z geometrických tvarů.
Zpěv a hra na nástroje - vánoční koledy.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
pohybová cvičení s využitím trampolíny,
basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované