26.11.2018 - 7.12.2018, 6.r.

16 . 1 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Používá správné tvary slov v písemném projevu

Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.
hlavní myšlenka, klíčová slova, otázkysloka, verš, rýmduálové tvary


Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, všeobecný podmět (+ neurčitý podmět)
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace. • zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.

Téma cestování, používání minulého času nepravidelná slovesa, tvorba otázky v minulém čase.
Člověk a společnost
Orietuje se ve starověké Mezopotámii. dějiny Mezopotámie, Sumer, Akkadská říše
Popíší jednotlivé biomy a na základě toho posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla. biomy světa
Informační a komunikační technologie
Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. Typografická pravidla, řezy písem, umístění prvků na stránce. Využití nabytých znalostí při práci na zadané téma - České sportovní legendy. Mediální výchova, stavba mediálních sdělení. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých a desetinných čísel.

Sestaví správně podle schematu jednoduchý elektrický obvod. ROzliší vodič a izolant na základě jejich vlastností.

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod rovinných útvarů.

Analyzuje a řeší jednoduché úlohy.
Stálé opakování a procvičování základních početních operací

Procvičování elektrických principů. Vodič a izolant. Praktické zkoušení.

Obdélník, čtverec a složené útvary.


Slovní úlohy
V týdnu od 26.11. proběhne malý testík na základní početní operace a další na základní principy el. obvodů.
Svět přírody
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.

Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

Rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu.

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro prostorové vnímání, hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.
základní geografické, topografické a kartografické pojmy (mapa - polohopis, výškopis, popis, měřítko, legenda,...)

výběr geografických informací a jejich zdrojů (práce s turistickou mapou, mapou ČR, školním atlasem a dalšími zdroji, tvorba vlastní mapy)

tvary zemského povrchu

krajinná sféra, prostorové složky krajiny a jejich zobrazení na různých mapách

myšlenková schémata a mapy
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. Uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních. Stručná historie graffiti, tvorba vlastního graffiti (návrh). Lennonova zeď - prohlídka.
Výroba na Vánoční trhy ZŠ Londýnské.

Hudební výchova: Prezentace oblíbených písní.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované


fotbalová průprava a fotbal hra, pohybová cvičení s využitím trampolíny