12.11.2018 - 23.11.2018, 7.r.

7 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
zamyšlení, popis uměleckého dílapráce s chybou gramatickou, lexikální, syntaktickou

Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití minulých časů a vět logicky řazených za sebou.
Vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami.
Lekce 1 a 3, minulé časy průběhový a prostý, rodina.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Představování sebe a členů rodiny, sdělení informací, popis skutečností. Číslovky.
Zápor v německé větě.
Téma: Meine Hobbys
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, volného času a dalších osvojovaných témat.
Mi familia, los familiares - rodina , její členové
Popis postavy
přídavná jména, přivlastňovací zájmena, sloveso TENER
audio a video ukázka z youtube - práce ve dvojici, rozhovor, týmová výuka
Člověk a společnost
Orientuje se v období prvních Přemyslovců. první Přemyslovci

význam Václava, Ludmily...
Uvádí typické znaky románského slohu. rotunda, bazilika

písemnictví v rámci románského slohu
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita) využití nabytých znalostí při práci na zadané téma - prezentování vytvořených prezentací - Prezi
Člověk a svět práce
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu

rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje

zváží nezbytnost jednotlivých osobních a rodinných výdajů
hospodaření s rozpočtem domácnosti
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje
rozpočet domácnosti
Matematicko fyzikální základ
řeší lineární rovnice;
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles;
načrtne a sestrojí rovinné útvary;
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data;
porovnává soubory dat;
Ekvivalentní úpravy rovnic - roznásobování závorky
Výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru ve slovních úlohách
Třídění čtyřúhelníků, konstrukce kosodélníku a kosočtverce
zpracování dat do tabulek a grafů, čtení z grafů a diagramů;
četnost jednotlivých prvků, aritmetický průměr;
Test - hustota látek, výpočet objemu - čtvrtek 15. 11.
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
"rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (obratlovci - paryby, ryby, obojživelníci)
práce s atlasem"
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem vlastní a cizí vokální projev


změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

zpěv s hudebním doprovodem - vybrané písně s tématem vody (ročníkový projekt)Zpracování vybraného uměleckého díla jinou technikou, než kterou je vytvořený originál.