8.10.2018 - 19.10.2018, 9.r.

18 . 6 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uspořádá v textu informace s ohledem na jejich účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci, uvede jejich představitele


souvislost a logická uspořádanost textu, odborná terminologie, srozumitelnost, znaky textu odborného, uměleckého, publicistického, prostě sdělovacího, funkční styl, subjektivní a objektivní slohotvorní činitelé
obohacení slovní zásoby
větné členy, věta dvojčlenná, jednočlenná, větné ekvivalenty
slohové postupy a styly
stavba slova (odovozování)
skládání, zkracování, rčení, floskule
druhu přísudku, přívlastku, doplněk , 16.10. shrnující test

nové básnické směry - dadaismus
jazykové hrátky
Anglický jazyk
Napíše jednoduchý text týkající se filmu, knihy nebo časopisu.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních materiálech.
Popíše prostředí, ve kterém žije, každodenní činnosti a potřeby, způsob života a minulé události.
Present Perfect.
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích.
Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět.
Rozkazovací způsob-procvičování.
Témata:Wegbeschreibung, Orienterung in der Stadt, Prag, Meine Stadt.
Opakovací test.
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
názvy sportů, příslovce muy/mucho, slovesa hacer, jugar, practicar
Můj oblíbený sport - práce s textem
opakování časových údajů
Člověk a společnost
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. První světová válka
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu.
Případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.
- metody řešení konfliktů
(PT: Osobnostní a sociální výchova, řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů z hlediska typu problémů a sociálních rolí.)
- historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi
- úloha občanů při obraně státu
Člověk a svět práce
Zná zásady pro psaní strukturovaného životopisu. strukturovaný životopis
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
rovnice s neznámou ve jmenovateli
podmínky řešitelnosti
slovní úlohy (hodnoceno v AMA/EMA)
Svět přírody
Orientuje se v základních vývojových fázích fylogeneze člověka.

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Usiluje v rámci svých možností o aktivní podporu zdraví.

Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.

Aplikuje a poskytuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla.
fylogeneze člověka

stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná soustava člověka

aktivní podpora zdraví - prevence špatného držení těla, vady páteře

situace ohrožující zdraví, rizikové činnosti, prevence, první pomoc -

zásady poskytování první pomoci, ošetřováníběžných poranění - zlomeniny, výrony
Typy tkání člověka - krycí a výstelková, pojivová, svalová, nervová, tělní tekutiny

Opěrná soustava - stavba kosti, kloubu, funkce kostry, kosti jednotlivých částí těla, vady páteře x správné držení těla
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktiviách
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

hudební aktivity, zpěv s hudebním doprovodem
Malba vybranou technikou (tempery, akvarel) inspirovaná impresionistickým a pointilistickým přístupem. Míchání barev ze 3 základních a bílé.

Hudební aktivity - zpěv s doprovodem.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v odbíjené, košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.
Průpravná cvičení s míčem, pohybová cvičení.

Doplňkové sporty.