8.10.2018 - 19.10.2018, 8.r.

18 . 6 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov.


uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova.

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami.

uceleně reprodukuje přečtený umělecký text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla
světový romantismus (Goethe, Poe, Hugo, Scott, Puškin aj.) - práce s lit. ukázkami, tvorba myšl. mapy


slovotvorné způsoby: odvozování, skládání, zkracování, slovotvorný rozbor, slovotvorný základ a prostředek, přenesená pojmenování

pravopis i/y v koncovkách podst. jmenpráce s PČP

reflexe vlastní četby

- opakování ze 7. r.
- opakování a procvičování vzorů; odchylky od pravidelného skloňování


- 9. 10. ODEVZDÁNÍ ČTEN. DENÍKU
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
- psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět
- promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou)
New York
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích.
Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět.
Předložky se 3. a 4. pádem-procvičování.
Souřadící spojky.
Mein Zimmer, mein Haus, meine Wohnung.
Test-předložky se 3. a 4.pádem
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
REPASO - popis sebe sama a ostatních, vyprávění o rodině s využitím pravidelných sloves a číslovek, opakovací a shrnující cvičení.
Člověk a společnost
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti.
Situace po 30. leté válce, hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století
Člověk a svět práce
uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky v domácnosti (spotřeba, úspory, investice).
produkty finančního trhu pro investování
Matematicko fyzikální základ
využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles;
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem;

zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti přímek a kružnic

úlohy o rovnoměrném pohybu (využívat početní i grafické řešení);


• funkce
• lineární funkce
• pravoúhlá soustava souřadnic
vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha kružnic
19.10. píšeme písemnou práci - grafy funkcí, mocniny, výpočty rychlosti
Svět přírody
Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů, včetně oběhu vody.

Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.
vnější procesy v přírodní sféře


důsledky vnějších geologických dějů, oběh vody


fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor
Vnější geologické děje
- zvětrávání (mechanické, chemické, biologické)
- transport
- ukládání
- činnost tekoucí vody, moře, větru, ledovců, změn teplot, gravitace, organismů a člověka na utváření zemského povrchu

Přírodopis 9
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. kresba a malba výtvarné umění romantismu
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.¨
Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.
košíková
doplňkové sporty