8.10.2018 - 19.10.2018, 7.r.

20 . 6 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro komunikační situaci
Vypravování




vrstvy národního jazyka, spisovná a nespisovná čeština, český jazyk hovorový a obecný, nářečí a nadnářeční útvary, důraz na psací písmo při psané komunikaci
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace.
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
- zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Vyjádření minulých dějů pomocí minulého času prostého.
Rodina.
V učebnici lekce 1/A,B
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace.
Verbální reakce na otázky, odpovídání a poskytování konkrétních informací, vyžádání konkrétních informací. Časování pravidelných sloves-procvičování.
Slovesa "haben" a "sein".
Tvoření jednoduchých rozhovorů.
Téma: Ich und meine Familie
Test-časování sloves.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá
rod a číslo podstatných a přídavných jmen

sloveso SER a jeho užití - národnosti a země
téma Mi familia - slovní zásoba
opakování slovíček (barvy, čísla, předměty ve třídě ) - test
PT: Výchova demokratického občana - objevujeme společnost a svět
Člověk a společnost
Objasní situaci Sámovy a Velkomoravské říše a její postavení v evropských souvislostech. vznik Sámovy a Velkomoravské říše

Konstantin a Metoděj

psaní hlaholicí
Najde a určí na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií. kontinent Asie
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s prezentačním programem. přechody snímků základní efekty tvorba prezentace Prezentace - Prezi
Člověk a svět práce
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.
tvorba modelů z různých materiálů
Matematicko fyzikální základ
řeší lineární rovnice;
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles;
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů;
lineární rovnice a jejich ekvivaletní úpravy;
základní tělesa a výpočet jejich objemu (krychle, kvádr);
Brownův pohyb, difuze
hustota látek;
vztah mezi hmotností, hustotou a objemem;
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.
Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (obratlovci - obojživelníci, plazi)
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

intonování písní
Tušová kresba kolorovaná temperami - erb.


Hudebně dramatické aktivity. Zpěv s hudebním doprovodem.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče
Přehazovaná, průpravné hry volejbal, basketbalová průprava.
Pravidla míčových her