8.10.2018 - 19.10.2018, 6.r.

18 . 6 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Používá správné tvary slov v písemném projevu. skloňování podstatných a přídavných jmen, tvary duálové
konkrétní - abstraktní podstatná jména
pomnožná - hromadná - látková podstatná jména
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.


Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
— porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
— odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat

— vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům
Texty o zvířatech z učebnice (lekce 2) a časopisů, reprodukce příběhu Chicken Licken.
Člověk a společnost
Vysvětlí podstatu Neolitické revoluce a určí, v čem byla pro lidstva významná. Neolitická revoluce
Orientuje se na mapě afrického kontinentu. Afrika
Informační a komunikační technologie
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení. Ovládá práci s textovým editorem. Bezpečnost na internetu. Google clasroom a další aplikace google. Opakování zpracování textu v textovém editoru.
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím.

Provádí jednoduché práce s technickými materiály
Práce se dřevem
Matematicko fyzikální základ
Znázorní desetinná čísla na číselné ose a provádí základní početní operace s nimi.
Změří základní fyzikální veličiny a zná jejich jednotky
Převádí základní fyzikální jednotky
Sčítání a odečítání desetinných čísel.
Násobení desetinných čísel číslem celým
Měření fyzikálních veličin, (hmotnost, délka, čas, teplota)
Převody fyzikálních jednotek (hmotnost, délka) - předpony a pochopení základního principu převodů.
Svět přírody
Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.

Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů.

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Používá základní kartografickou terminologii.
myšlenková schémata a mapy regionu - Afrika


Afrika z fyzickogeografické stránky

výběr geografických informací a jejich zdrojů


základní kartografické pojmy (oceán x moře, kontinent x světadíl)


Místopis Afriky
- základní místopisné pojmy z hlediska povrchu, vodstva
- regiony Afriky a jejich charakteristika
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Výtvarné umění pravěku.

Intonování písní.
Kresba/malba pravěké nástěnné malby v moderním pojetí.

Průřezové téma:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.
pohybové hryflorbal, různé obměny vybíjené, sálová kopaná
PT: sociální rozvoj-kooperace, kompetice