24.9.2018 - 5.10.2018, 6.r.

20 . 6 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Používá správné tvary slov v písemném projevu slovní druhy

Opakování - pravopisné jevy (např. koncovky podstatných, přídavných jmen, vyjmenovaná slova atd.)
- podstatná jména (mluvnické kategorie)

- stupňování přídavných jmen
Písemná práce
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. —Porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
—Odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat
Procvičování přítomného času průběhového (lekce 2 v učebnici) a texty o zvířatech.
Člověk a společnost
Orientace na mapě afrického světadílu. Afrika
Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi. solidarita a její podoby
Informační a komunikační technologie
Komunikuje pomocí internetu či jiných komunikačních zařízení. Bezpečnost na internetu.
Člověk a svět práce
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
Samostantá práce na výrobku

Náčrt.
Matematicko fyzikální základ
Znázorní desetinná čísla na číselné ose a provádí základní početní operace s nimi.
Početní operace v oboru celých čísel
desetinné číslo, násobení 10, 100, 1000, desetinou, setinou, tisícinou
Oapkování celá čísla
Svět přírody
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.

Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny.

Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech.

Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.

Zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů.
orientační body a pomůcky či přístroje; stanoviště, určování světových stran, orientace podle mapy a pohyb v terénu

jednoduchý náčrtek krajiny, situační plán, schématický náčrtek pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů

zásady bezpečného pobytu ve volné přírodě, první pomoc a transport zraněného, zásady chování v případě mimořádné události

vlastnosti Země v porovnání s dalšími tělesy naší sluneční soustavy


základní pohyby Země
Očekávané výstupy týkající se topografie, orientace v terénu, krajiny a pobytu v přírodě budou naplňovány v rámci Adaptačního pobytu.Země, Měsíc.

Otáčení Země kolem osy - střídání dne a noci.
Oběh Země kolem Slunce a náklon zemské osy - střídání ročních období.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě.

Porovnává na konkrétních příkladech různé způsoby výtvarného vyjádření.
intonování písní


výrazový tanec, pantomima

různé způsoby výtvarného zpracování stejného námětu či tématu
Zpěv populárních i lidových písní, hlasová cvičení, karaoke.

Pantomima - hry a diskotéka na adaptačním kurzu.

Kresba, malba, stínování a míchání barev.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - turistika a pobyt v přírodě.
pohybové hry a netradiční pohybové hrydoplňkové sporty
Ve dnech 22.9.-27.9.2018 se žáci zúčastní adaptačního kurzu, během kterého naplní OV v rámci turistiky a pobytu v přírodě a budou se věnovat netradičním pohybovým hrám.