26.11.2018 - 7.12.2018, 5.r.

19 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišíš druhy přídavných jmen a správně je píšeš. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.)

Správně píšeš i/y v příčestí minulém. (zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.)

Vytvoříš reklamu. (rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
přídavná jména (měkká, tvrdá a přivlastňovací)

shoda přísudku s podmětem

tvorba reklamy
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě.
Anglický jazyk
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení, která se týkají města.
Jednoduše sdělí základní informace o sobě, své rodině, činnostech a událostech ze svého života.
Sloveso can/can´t, předložky. Slovní zásoba: město, bydlení a popis osoby.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin - národní obrození, revoluční rok 1848

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita, Výchova v myšlení v Evropských a globálních souvislostech - možné téma prezentace) Kopírování a formátování textů, vkládání a základní úprava obrázků. Google dokument.
Dělíš dvojciferným dělitelem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
dělení dvojciferným dělitelem


principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - dovednosti pro učení a studium
Kultura ducha a těla
Při poslechu si všímáš změn v dynamice a tempu. (Rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové i zřetelné harmonické změny.)

Cvičíš podle nákresu. (Cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení.)

Hraješ minibasketbal. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Do výtvarného tvoření promítáš své životní zkušenosti. (Při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
výrazové hudební prostředky (dynamika, takt, tempo) a jejich změny

cvičení, popisy, povely

hra minibasketbalu

výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení
Mediální výchova, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem.