22.10.2018 - 9.11.2018, 5.r.

5 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně píšeš i/y v příčestí minulém. (zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.)

Vyhledáš základní skladební dvojici. (vyhledává základní skladební dvojici.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
shoda přísudku s podmětem

základní větné členy - podmět a přísudek, (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný), příčestí minulé
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým zřetelně proneseným slovům a větám, které souvisejí s bydlením.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Vyplní základní údaje do formuláře.
Slovní zásoba a jazykové prostředky související s bydlením a městem. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v mluveném projevu. Opakovací test
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Víš, proč a kdy slavíme státní svátky. (Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.) státní svátky a významné dny

Pracuješ s mapou Evropy a světa. (Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.)

A další průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin - osvícenství, Marie Terezie, Josef II., život na vesnici

státní svátky a významné dny (září - listopad)

mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách
práce s mapou ČR, Evropy a světa

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. "základní ovládání programu dokumenty google formát písma a odstavce sdílení dokumentů" Referát na zadané téma - J. A. Komenský
Zaokrouhluješ na miliony, statisíce a desetitisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel.)

Sestrojíš rovnoběžky. (sestrojí rovnoběžky)

Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)


Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel)
zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky
zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku

rovnoběžky a jejich sestrojení

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek

slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - dovednosti pro učení a studium.
Kultura ducha a těla
Zvládáš techniku speciálních cvičení. (Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele.)

Upozorní samostatně na činnost (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením.

Zvládáš základní gymnastické cviky. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
význam speciálních cvičení
základní technika speciálních cvičení

znalost svého aktuálního zdravotního stavu
kontraindikační cviky

gymnastická průprava
(akrobacie s využitím trampolíny, kotoul vpřed, kotoul letmo)
cvičení na hudbu"