11.6.2018 - 29.6.2018, 4.r.

27 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzor)
slovesa
(osoba, číslo, způsob, čas)
tvary slov

druhy a žánry dětské literatury
literatura umělecká a věcná, encyklopedie, slovník


Anglický jazyk
Vyplní osobní údaje do formuláře.


Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu.

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Doplňování informací číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností které běžně vykonává.

Porozumění tématu krátkého a jednoduchého poslechového textu, má-li k dispozici vizuální nebo audio oporu.


Otázky při neporozumění.
Hodiny, kolik je hodin?
Určování času, doptání se na čas.
Člověk a jeho svět
Přemýšlíš o možnostech zlepšení životního prostředí. (poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí Prahy)

Komunikuješ pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.

Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
problémy, které nás trápí v Praze

odesílání a příjem emailu s přílohou

přírodní společenstva - les, louka, rybník
Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí -náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí.

Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů.
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Určíš obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užíváš základní jednotky obsahu. (určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu)

Znázorníš osově souměrné útvary a určíš osu souměrnosti. (rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000, násobení a dělení do milionu, písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem

obsahy a jednotky obsahu

osová souměrnost osově souměrné útvary
Kultura ducha a těla
Při práci se stavebnicemi používáš vhodné nářadí. (při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a demontáž)

Rozlišíš jednoduché hudební formy. (rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby)

Změříš pohybové výkony. (změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

používání jednoduchého nářadí a spojovacích prvků stavebnic

jednoduché hudební formy (píseň + výběr některé další hudební formy)

pohybové testy, měření výkonů, měřidla