28.5.2018 - 8.6.2018, 4.r.

17 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišíš větu jednoduchou a souvětí. (odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí)

Vhodně použiješ spojovací výrazy. (užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
stavba věty
věta jednoduchá, souvětí

spojovací výrazy
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální.

Multikulturní výchova, lidské vztahy - tolerantní vztahy a rozvoj spolupráce.

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální.
Anglický jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Opakování slovní zásoby - přídavná jména, elektronika. Dokončení lekce 3. Úvod do časových údajů.
Člověk a jeho svět
Určíš světové strany. (určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě)

Vyčteš informace z mapy. (rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map a vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí)

Odhadneš a zkontroluješ cenu nákupu a vrácené peníze. (odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze)

Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě. (objevuje a zjišťuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka)

Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů)

Komunikuješ pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.


určování světových stran

náčrt, plán, mapa
mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách

plánování, odhad a kontrola ceny nákupu

rovnováha v přírodě
podíl člověka na stavu přírody a krajiny

přírodní společenstva - les, louka, rybník

odesílání a příjem emailu s přílohou
Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství.

Environmentální výchova, Vztah člověka k prostředí - příroda a kultura obce a její ochrana.

Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů.
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Určíš obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užíváš základní jednotky obsahu. (určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000, násobení a dělení do milionu, písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem

obsahy a jednotky obsahu
Kultura ducha a těla
Provádíš jednoduché pěstitelské činnosti. (provádí jednoduché pěstitelské činnosti)

Založíš jednoduchý pěstitelský pokus. (samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování)

Víš, kde najít informace o sportu. (se orientuje v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá informace)

Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
půda a její zpracování, výživa rostlin

založení pěstitelského pokusu a záznamu o pozorování

zdroje informací o pohybových činnostech
práce s informací

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály).
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.