26.3.2018 - 13.4.2018, 4.r.

28 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzor)
slovesa
(osoba, číslo, způsob, čas)
tvary slov

koncovky ohebných slov
příčestí minulé
Anglický jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Vhodná reakce při vedení rozhovoru, sestavování jednoduchých rozhovorů se spolužáky na zadané téma. Tvorba otázky se slovesem mít. Otázky na vlastnictví.
Tvorba krátkých filmů na motivy legend z anglicky mluvících zemí.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy)

Založíš jednoduchý pokus. (založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu)

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

Vyhledáváš informace na portálech, v knihovnách a databázích.

Využíváš základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.


husitské války

třídění organismů do skupin

jednoduchý pokus - založení, stanovení postupu práce, výstupy

formát písma, odstavce, vkládání obrázků

využití vyhledávače Google
ukládání vyhledané informace
vyhledávání knih v knihovně

tisk dokumentů Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT.

Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Vyznačíš záporné číslo na číselné ose. (porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose)

Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
celá čísla, celá záporná čísla a jejich znázornění

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - dovednosti pro učení a studium.
Kultura ducha a těla
Provádíš jednoduché pěstitelské činnosti. (provádí jednoduché pěstitelské činnosti)

Založíš jednoduchý pěstitelský pokus. (samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování)

Víš, kde najít informace o sportu. (se orientuje v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá informace)

Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

půda a její zpracování, výživa rostlin

založení pěstitelského pokusu a záznamu o pozorování

zdroje informací o pohybových činnostech
práce s informací

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály) Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.