12.3.2018 - 23.3.2018, 8.r.

18 . 3 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.


- výtah a výklad

-poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními, interpunkce, souvětí souřadné a podřadné

- puristé v době národního obrození , Dobrovský, Jungmann, Kramerius, K.H. Mácha


- práce s textem, citace, uvedené zdrojů (encyklopedie - tvorba vlastního výtahu z textu)
- výklad - referát (práce s osnovou)
- procvičování, test na interpunkci a věty hlavní a vedlejší- práce s textem, tvořivé psaní, četba novely Márinka (K. H. Mácha) a její rozbor

- reflexe dokumentu Neslyšící syn ( v rámci festivalu Jeden svět)
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a zadaného tématu.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.
Tvorba rozhovorů - přítomné časy.
Osobnostní a sociální výchova.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě. Opakování skloňování podstatných jmen.
Modální slovesa.
Dokončení tématu Orientierung in der Stadt.
Úvod do tématu Schule und Beruf.
Španělský jazyk
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

- la salida, la llegada, el pasaporte

- poslech a překlad textu
- téma Letiště + rezervace v hotelu

- písnička , překlad
- blízká budoucnost ir +a + inf.
- reflexe divadelního představení v rámci festivalu anglických a španělských divadel ZŠ Londýnská
Člověk a společnost
Uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích.
Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým nerovnoměrnost vedla.
(kulturní, společenské a hospodářské rozdíly mezi evropskými státy)
- politické, sociální a národnostní znaky revolucí 19. století
- průmyslová revoluce v Habsburské monarchii ve srovnání se západní Evropou.
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.
Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání.
- přírodní poměry České republiky
- malý a velký státní znak, státní vlajka, pečeť, hymna, prezidentská standarta, státní barvy
Člověk a svět práce
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání. orientace v inzertní části médií, úřad práce - jeho význam
Matematicko fyzikální základ
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
trojúhelník, čtyřúhelník, kruh, kružnice s tabulkami a kalkulačkou


Matematický klokan (dotazy a oprava)
Svět přírody
Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek.

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny s použitím určovacích pomůcek.

Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů a solí.
vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů
krystalizace

vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných hornin

vnitřní síly utvářející zemských povrch, oběh hornin

zkoumání vlastností vybraných minerálů a hornin

vlastnosti a využití oxidů a solí (minerály)
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.zvládání stresových situací.

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.

zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis

utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla

hudba v proměnách časuznaky hudebních stylů a slohů
Tělesná výchova
Z nabídky dokáže vybrat vhodný rozvojový program ke zlepšení své tělesné zdatnosti.

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím.
(PT: Osobnostní a sociální výchova -osobnostní rozvoj - psychohygiena - zvládání stresových situací.
kondiční programy


individuální rozcvičení, strečink, kompenzace před a po ukončení hodiny

kompenzační, relaxační, regenerační techniky
stres a jeho vztah ke zdraví


PT: Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj – komunikace.