12.3.2018 - 23.3.2018, 5.r.

3 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

Opakování pravopisu.

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.
Číslovky
Referát
Anglický jazyk
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.
Rozumí krátkým textům z běžného života.
Vyplní základní údaje do formuláře.
Popis obrázků, vyplnění formuláře, písnička, "memory game".
Přítomné časy, tvorba otázek.
Člověk a jeho svět
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkci jednolivých orgánových soustav a podpoře vlasního zdravého způsobu života.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl.
Národní obrození
Opakovací test - třídění organismů.
Práce s referátem - přizpůsobení organismů prostředí.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. Základní ovládání programu Comic life.
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce
Porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel.
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.
Konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření - trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se shodným jmenovatelem. Slovní úlohy s využitím zlomků.
Matematická soutěž Klokan
Kultura ducha a těla
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
Respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví. (Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy.)
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka. (Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy.)
Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy.
Rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové i zřetelné harmonické změny.
Skok vysoký, doplňkové sporty.
Respekt
Pozorování pohybových činností spolužáků (pomoc, povzbuzení, spolupráce v týmu)
Jarní tvorba
výrazové hudební prostředky (rytmus, melodie a její pohyb - vzestupná a sestupná, dynamika, takt, tempo) a jejich změny.Referáty a poslech vybraných českých hudebníků