12.2.2018 - 23.2.2018, 4.r.

17 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Ovládáš pravidla telefonování. (vede správně telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzory rodu středního a ženského)
slovesa
(osoba, číslo, způsob, čas)
tvary slov

druhy a žánry dětské literatury
literatura umělecká a věcná, příběh s dětským hrdinou

telefonování
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč zvuků a slov, dovednosti pro verbální sdělování.
Anglický jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Představení se, sdělení svého věku, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má/nemá rád, za použití jednoduchých slovních spojení a vět. Sloveso "mít".
Některé skupiny nacvičují divadelní představení pro školní festival.
Konverzační hodiny: jihoafrická bajka.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Objevuješ a zjišťuješ propojenost prvků živé a neživé přírody. (objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody)

Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy)

Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů)

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

Lucemburkové

živá a neživá příroda

třídění organismů do skupin

přírodní společenstva - les, louka, rybník

formát písma, odstavce, vkládání obrázků
Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů.

Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT
Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Zaokrouhluješ na desítky, sta a tisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel)
sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000

zaokrouhlování na tisíce, sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě
Kultura ducha a těla
Pracuješ s notovým zápisem. (realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not)

Hraješ na různé nástroje. (na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k doprovodné hře)

Najdeš vhodné umístění pro své dílo. (užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
práce s notovým zápisem

hra na jednoduché hudební nástroje (melodické či rytmické)

prostorová tvorba, instalace
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností hudebního vyjádření.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj vlastního výtvarného projevu.